Tax Alert: Pozostałe formy wsparcia dla sektora MŚP na podstawie ustawy antykryzysowej

Tax Alert: Ustawa antykryzysowa uchwalona przez Sejm

28 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”). W serii alertów KPMG przedstawia wprowadzane na mocy Ustawy formy wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. W niniejszej publikacji omawiamy instrumenty wsparcia dla MŚP.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Ustawa oprócz przyznania świadczeń z FGŚP przewiduje również dofinansowanie, którego podstawę ma stanowić umowa zawarta ze starostą.

Podmioty uprawnione

Z omawianego wsparcia skorzystać mogą:

 • mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy;
 • organizacje pozarządowe lub niektóre podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym m.in. spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).

Warunkiem jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Zakres wsparcia

W przypadku mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o co najmniej:

 • 30 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • 50 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do każdego pracownika;
 • 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (możliwość przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia). Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak uzyskać dofinansowanie

W celu uzyskania wsparcia konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, zawierającego szereg danych i oświadczeń przedsiębiorcy.

Ponadto na przedsiębiorcy ciąży obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi (pod rygorem zwrotu kwoty dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika).

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawę dofinansowania ma stanowić umowa zawarta ze starostą.

Podmioty uprawnione

Z przedmiotowego wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniający pracowników.

Warunkiem jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 proc. W zależności od skali spadku obrotów, dofinansowanie może wahać się od kwoty 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (możliwość przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia) i wypłacane jest w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu za który dofinansowanie jest wypłacane.

Jak uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający odpowiednie oświadczenia.

Należy pamiętać, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy okresowi, w którym wsparcie było otrzymywane. 

Udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy

Podstawą udzielenia pożyczki jest umowa zawarta ze starostą. Pożyczka udzielana jest z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

Zakres wsparcia

Mikroprzedsiębiorcy uzyskać mogą jednorazową pożyczkę w maksymalnej kwocie 5.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Jak uzyskać pożyczkę

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z oświadczeniem o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy należy złożyć do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia (RM może jednak przedłużyć okres spłaty pożyczki w drodze rozporządzenia).

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Ustawa przewiduje również możliwość zwolnienia z opłacania składek dotyczących ubezpieczenia społecznego za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Podmioty uprawnione

Zwolnieniu podlegają następujące osoby:

 • płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie się jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Dodatkowo, w przypadku płatnika składek, opłacającego środki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne, warunkiem zastosowania zwolnienia jest, aby przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Jak uzyskać zwolnienie

Aby skorzystać z mechanizmu płatnik składek przekazuje do ZUS, wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe stanowi jednorazową wypłatę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Podmioty uprawnione

Uprawnionymi do otrzymania tego świadczenia będą:

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • osoby wykonujące umowę cywilnoprawną.

Spełniające dodatkowe wskazane w ustawie kryteria (m.in. dotyczące maksymalnego przychodu na poziomie 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Zakres świadczenia

Zasadnicza wysokość świadczenia wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2.080 zł brutto).

Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie postojowe otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika podlega z podatku dochodowego. Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jak uzyskać świadczenie postojowe

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku zainteresowanego, z tym że w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej i jest ono wolne od potrąceń i egzekucji.

Jak możemy pomóc

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem możliwości skorzystania przez Państwa firmę z wprowadzanych rozwiązań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy Państwu pełne wsparcie w zakresie, w szczególności:

 • analizy warunków przewidzianych w Ustawie w kontekście możliwości skorzystania z pomocy przez Państwa firmę;
 • analizy pozostałych dostępnych form wsparcia w ramach Ustawy oraz innych dostępnych mechanizmów;
 • wyboru najkorzystniejszej formy dofinansowania czy preferencji;
 • złożenia wniosków wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs