Tax Alert: Pakiet zmian w przepisach w ramach „Tarczy antykryzysowej” przyjęty przez Sejm

Ustawy dot. Tarczy Antykryzysowej uchwalone przez Sejm

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił pakiet zmian w przepisach w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” zawarty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawierający najważniejsze zmiany z perspektywy podatników. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych propozycji podatkowych zawartych w ustawie. Dodatkowo informujemy o planowanych przesunięciach terminów na raportowanie podatkowe i sprawozdawczość finansową.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił pakiet zmian w przepisach w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” zawarty w  projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Pakiet”, „Ustawa”), zawierający najważniejsze zmiany z perspektywy podatników.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych propozycji podatkowych zawartych w pakiecie.

Odliczenie „wstecz” straty od dochodu

Przyjęte przez Sejm przepisy, przewidują umożliwienie podatnikom PIT i CIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności wykazanego w zeznaniu rocznym za 2019 r. Odliczenie będzie jednak możliwe jedynie do 5 mln zł straty i dotyczyć będzie co do zasady tylko tych podatników, którzy uzyskają w 2020 r. przychody o co najmniej 50 proc. niższe niż uzyskane w 2019 r.

Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej

Zgodnie z Ustawą tzw. mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek PIT i CIT, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek.

Składki ZUS

Ustawa wprowadza także możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. na wniosek:

 • płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.;
 • płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w terminie do 30 czerwca 2020 r., w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Zwolnienie ze stosowania tzw. ulgi na złe długi dla dłużników

Pakiet zakłada również zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodów przez dłużników z powodu braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód w tym okresie był o co najmniej 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku podatkowego.

Wsparcie w walce przeciwko COVID-19

Uchwalone przepisy modyfikują w stosunku do poprzedniej ich wersji zachęty podatkowe do udzielania wsparcia w walce z COVID-19.

Zgodnie z obecnymi rozwiązaniami odliczeniu od podatku (PIT i CIT) mają podlegać darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. (w poprzedniej wersji odliczeniu podlegały darowizny przekazane w całym 2020 r.). Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z nowymi przepisami, wysokość odliczenia darowizny, zależy od terminu jej przekazania, tj.:

 • do kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 200 proc. darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 150 proc. darowizny;
 • od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 100 proc. darowizny.

Ponadto podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (takich jak maseczki ochronne czy respiratory).

Zgodnie z Ustawą podatnik będzie mógł również odliczyć od dochodu koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Zniesienie opłaty prolongacyjnej oraz odsetek za zwłokę

Pakiet przewiduje również, iż w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa, a także składek ZUS należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

Z uchwalonych przepisów wynika również, iż Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z  COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Brak zwolnienia z PCC dla pożyczek

Co istotne w ramach Pakietu usunięto przewidziane w jego pierwotnej wersji zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wyłączenie karalności w przypadku złożenia zeznania rocznego PIT po terminie

Ustawa zawiera zapis, zgodnie z którym złożenie organowi podatkowemu zeznania rocznego PIT oraz wpłacenie należnego podatku PIT po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu, co oznacza, że organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

Ustawa przewiduje także, że w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach: sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, karnych i karnych skarbowych, administracyjnych, postępowaniach oraz kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i kontrolach celno-skarbowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Przesunięcia innych terminów

Ponadto, Pakiet zawiera szereg przesunięć innych terminów, w tym m.in.:

 • w przypadku zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego a także świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych obowiązek przekazania pobranych zaliczek na rachunek urzędu skarbowego podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
  COVID-19;
 • przedłużenie terminu zapłaty tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. na 20 lipca 2020 r. (o ile podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii i uzyskał co najmniej 50 proc. niższe przychody niż za poprzednie miesiące);
 • przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK;
 • przesunięcie terminu na wpisywanie danych firm zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na 13 lipca 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. – dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT (z 3 dni do 14 dni);
 • przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • zawieszenie od 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych;
 • w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy oraz do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące.

Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8, IFT-2R, ORD-U i sprawozdań finansowych

Co więcej w dniu 27 marca 2020 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę tego podatku za 2019 r. został przedłużony dla wszystkich podatników CIT do 31 maja 2020 r.

Podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub u których co najmniej 80 proc. przychodów stanowiły przychody z działalności pożytku publicznego, będą mogli złożyć zeznanie roczne w terminie do 31 lipca 2020 r.

Opublikowany został również projekt rozporządzenia przedłużającego termin do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), których termin upływa w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r. – do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego a także dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został także projekt rozporządzenia dotyczącego przedłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej, przedłużający m.in. terminy na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

W dniu dzisiejszym Ustawa ma być rozpatrywana przez Senat.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs