Tax Alert: Opinia zabezpieczająca dot. przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Opinia zabezpieczająca – przekształcenie spółki

W uzyskanej przez KPMG dla jednego z klientów opinii zabezpieczającej Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. General Anti-Avoidance Rule, GAAR), o której mowa w art. 119a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej decyzji z zastosowaniem art. 119a nie wydaje się do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą (w zakresie objętym opinią).

1000
Anna Sińczuk KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Planowana czynność

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej dotyczył planowanego przekształcenia działającej w ramach grupy kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) w spółkę komandytową. W wyniku przekształcenia dotychczasowy jedyny wspólnik spółki (będący spółką kapitałową) stanie się jej komandytariuszem.

W związku z planowanym przekształceniem Spółka jako podmiot transparentny podatkowo utraci status podatnika, a jej wynik podatkowy będzie rozliczany przez jej wspólników zgodnie z art. 5 ustawy o CIT.

W konsekwencji możliwe będzie rozliczenie strat podatkowych komandytariusza z lat ubiegłych z dochodami Spółki, co skutkuje potencjalnym osiągnięciem korzyści podatkowej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Brak zastosowania przepisów o GAAR

Mając na uwadze przedstawione we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej stanowisko wnioskodawców, Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że czynność opisana we wniosku nie spełnia ustawowych kryteriów unikania opodatkowania.

Pomimo możliwości osiągnięcia korzyści podatkowej polegającej na możliwości rozliczenia strat komandytariusza z dochodami Spółki, w danych okolicznościach sprawy nie zostały bowiem spełnione pozostałe przesłanki wymienione w art. 119a Ordynacji podatkowej.

W szczególności Szef KAS uznał, że osiągnięcie korzyści podatkowej nie jest głównym lub jednym z głównych celów dokonania przekształcenia, opisana korzyść podatkowa nie pozostaje w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a ponadto sposób dokonania czynności nie jest sztuczny.

W konsekwencji, Szef KAS stwierdził, że do przedstawionej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z planowanego przekształcenia nie znajdzie zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej. 

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o wydanie opinii zabezpieczających oraz w opracowaniu struktur reorganizacyjnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem działań reorganizacyjnych, które mogą pozwolić na kluczowe w obecnej sytuacji usprawnienie procesu zarządzania płynnością w Państwa grupie kapitałowej, prosimy o kontakt.

 

Anna Sińczuk, partner, dział doradztwa podatkowego, zespół podatków międzynarodowych

Marcin Michna, młodszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs