Business Alert: „Tarcza antykryzysowa” a sprawozdawczość finansowa

„Tarcza antykryzysowa” a sprawozdawczość finansowa

31 marca 2020 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczę antykryzysową. Jednym z głównych celów ustawy jest wsparcie przedsiębiorstw w trudnym czasie zawirowań sanitarnych i gospodarczych spowodowanych przez pandemię. Część zapisów ustawy ma wpływ na procesy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, w tym w szczególności na obowiązujące dotychczas terminy raportowania finansowego.

1000
Business Alert

Zmiana terminów dot. sprawozdawczości finansowej

Szczegółowe zmiany w terminach raportowania finansowego wprowadzone zostały rozporządzeniami Ministra Finansów („MF”) z 31 marca 2020 r. i 7 kwietnia 2020 r. Wynikająca z pandemii COVID-19 zmiana terminów istotnych dla sprawozdawczości finansowej, była również działaniem rekomendowanym przez  Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority; „ESMA”).

Obowiązujące zasady

Zgodnie z obowiązującymi zasadami przygotowania sprawozdań finansowych określonymi w ustawie o rachunkowości, sprawozdania zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane powinny zostać sporządzone w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego (czyli np. do 31 marca, dla przedsiębiorstw kończących rok obrotowy w dniu 31 grudnia). Ponadto, przedsiębiorstwa będące emitentami papierów wartościowych notowanych na rynkach giełdowych („emitenci”), zobowiązani są do publikacji swoich raportów rocznych w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Roczne sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) powinny zostać ponadto poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta i zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, z wyjątkiem sprawozdań finansowych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, których sprawozdania powinny zostać zatwierdzone w ciągu 4 miesięcy od dnia bilansowego.

Kwartalne i półroczne raporty finansowe emitentów papierów wartościowych powinny zostać przekazane nie później niż  – odpowiednio – w terminie 60 dnia od dnia zakończenia kwartału i 3 miesięcy od zakończenia półrocza.

Proponowane zmiany

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji wprowadza następujące zmiany do powyższych terminów:

  • zakończenie inwentaryzacji:

» jednostki podlegające nadzorowi KNF: przesunięcie o 60 dni

» pozostałe jednostki: przesunięcie o 90 dni

  • terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego:

» jednostki podlegające nadzorowi KNF, w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne: przesunięcie o 2 miesiące

» pozostałe jednostki: przesunięcie o 3 miesiące

  • termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego:

» jednostki podlegające nadzorowi KNF, w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne: przesunięcie o 2 miesiące

» pozostałe jednostki: przesunięcie o 3 miesiące

  • termin przekazania raportów kwartalnychi skonsolidowanych raportów kwartalnych przez emitentów papierów wartościowych, za kwartały rozpoczynające się po 31 grudnia 2020 r., ale nie później niż 1 maja 2020 r. został przedłużony o 60 dni.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs