Business Alert: #PIN – Pakiet Impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju

Pakiet Impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju

18 marca 2020 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosił uruchomienie #PIN, czyli „Pakietu Impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju”, które mają wzmocnić odporność sektora bankowego na zaburzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zapewnić utrzymanie możliwości finansowania gospodarki przez sektor bankowy. #PIN koncentruje się na bankach, ale w szerszym aspekcie jego skutki mają dotyczyć całej gospodarki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje działań ujęte w pakiecie proponowanym KNF.

1000
Business Alert

Rezerwy na ryzyko działalności bankowej

KNF proponuje podjęcie działań zmierzających do zmiany zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i złagodzenie obowiązków dot. tworzenia rezerw na ekspozycje kredytowe wobec mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, działających w branżach szczególnie dotkniętych przez aktualną sytuację. Regulator wskazuje jednak, iż działania te wymagać będą współpracy z sektorem bankowym oraz audytorami, tak, aby zapewnić zgodność sposobów kalkulacji rezerw z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym w szczególności z MSSF 9.

Opóźnienie wdrożenia Rekomendacji R1

KNF deklaruje możliwość odroczenia w czasie wdrożenia Rekomendacji R, co powinno dać bankom większą elastyczność w ustalaniu zasad rachunkowości dot. metod szacowania rezerw na oczekiwane straty kredytowe. KNF zarekomenduje również zmianę zasad (liberalizację) dot. uwzględniania zabezpieczeń kredytowych w szacowaniu rezerw (dotyczy banków stosujących ustawę o rachunkowości, a nie MSSF).

Wymogi kapitałowe i normy płynności

Regulator rekomendował będzie również obniżenie wymogów kapitałowych dla banków, poprzez obniżenie tzw. bufora ryzyka systemowego. Ponadto KNF deklaruje większą elastyczność w reakcjach na spadek płynności banków poniżej norm nadzorczych.

Bieżące działania nadzorcze

KNF planuje ograniczyć zakres działań nadzorczych (np. inspekcji, ankiet BION, innych badań), tak, aby odciążyć banki od konieczności realizacji obowiązków administracyjnych i pozwolić im na większą koncentrację na zarządzaniu swoją bieżącą sytuacją finansową i polityką kredytową.

Wpływ na rynek

Powyższe działania mają przeciwdziałać potencjalnemu, istotnemu wzrostowi rezerw kredytowych w bankach, co miałoby negatywny skutek dla ich finansów z uwagi na większy, niż oczekiwano przed pandemią, poziom kosztów wynikających ze strat kredytowych. Taka sytuacja zmuszałaby banki do alokowania większych zasobów kapitału w celu spełnienia wymogów kapitałowych i w efekcie mogłaby ograniczyć akcję kredytową oraz skłonić do intensyfikacji działań windykacyjnych, a to z kolei negatywnie wpłynęłoby na sytuację finansową przedsiębiorstw, ograniczając ich płynność (już zachwianą obecną sytuacją i znacznym ograniczeniem działalności gospodarczej, które obserwujemy od ok. tygodnia) i wywołując falę bankructw.

Planowane działania KNF koncentrują się wprawdzie na bankach, ale stanowią również potencjalnie pozytywny sygnał dla przedsiębiorców z sektorów niefinansowych, sugerujący, że podejmowane będą działania przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, głównie utracie płynności.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs