Tax Alert: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o podatku u źródła (WHT) do 30 czerwca 2020 r.

Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o WHT

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Zgodnie z ww. przepisami, w przypadku płatników CIT, wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostanie odroczone do 30 czerwca 2020 r.

Tymczasem w przypadku płatników PIT, choć przepisy w zakresie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła obowiązują już od pół roku, to zgodnie z nowym projektem ich stosowanie zostanie zawieszone w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Czego dotyczą rozporządzenia

Co do zasady rozporządzenia odnoszą się do nowych obowiązków nałożonych na płatników WHT nowelizacją z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193).

Zgodnie z tymi przepisami polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników zobowiązany jest w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła (według stawki 20 proc. lub 19 proc.), a dopiero po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub sam płatnik (jeżeli to on poniósł ciężar ekonomiczny podatku), może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (mechanizm pay and refund).

Przepisy pozostające w mocy

Należy podkreślić, że tak jak dotychczas przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła.

Natomiast w dalszym ciągu pozostają w mocy przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia, bądź preferencyjnej stawki WHT oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie znowelizowanej (rozszerzonej) definicji beneficial owner (w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej).

Skutki publikacji rozporządzeń MF

Należy podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniami do projektów rozporządzeń planowane odroczenie podyktowane jest m.in. zapowiadaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją przepisów w zakresie podatku u źródła.

Natomiast podatnicy zyskali dodatkowy czas na przygotowanie się do nowych przepisów. 

Pozostałe zmiany

Oprócz odsunięcia terminu obowiązywania nowych reguł, w projektach pojawił się również przepis dotyczący wypłat należności z odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas nie pobierano od takich wypłat podatku w przypadku ich oferowania na rynkach zagranicznych.

Od 1 styczna 2020 r. wyłączenie to obejmie również sprzedaż na rynku krajowym i to bezterminowo.

Ministerstwo Finansów uzasadnia tę preferencję chęcią dywersyfikacji bazy nabywców obligacji skarbowych oraz poprawą konkurencyjności BGK w stosunku do obligacji innych emitentów.

W uzasadnieniach do projektów stwierdzono, że „należy zabezpieczyć Skarb Państwa przed oczekiwaniem ze strony inwestorów, aby emitowane przez Skarb Państwa obligacje były wyżej oprocentowane w stosunku do poziomu rynkowego z uwagi na fakt „zamrożenia” przez inwestora środków pieniężnych do czasu zwrotu podatku".

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli chcieliby Państwo omówić skutki wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, zapraszamy do kontaktu z KPMG. 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs