Rozliczanie nadwyżki kosztów nabycia kryptowalut w kolejnych latach podatkowych

Rozliczanie nadwyżki kosztów nabycia kryptowalut

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2019 r. o sygn. 0113-KDIPT3.4011.591.2018.2.SK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nierozliczona nadwyżka kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia walut wirtualnych może być wykorzystana w kolejnych latach podatkowych, w których podatnik wykaże przychód z tytułu zbycia walut wirtualnych.

Przedmiotem wątpliwości podatnika przedstawionym ww. interpretacji indywidualnej był moment rozliczenia nadwyżki kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia kryptowalut. W analizowanym przez organ zdarzeniu przyszłym, podatnik zamierzał nabyć w 2019 roku waluty wirtualne za pośrednictwem giełdy kryptowalut. Koszty nabycia kryptowalut zostałyby odpowiednio udokumentowane, a w konsekwencji zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Celem nabycia kryptowalut było osiągnięcie zysku na wzroście wartości. W rezultacie wnioskodawca zakładał, że sprzedaż tak zakupionych walut wirtualnych mogłaby nastąpić dopiero w 2021 roku albo w jednym z kolejnych lat podatkowych. W konsekwencji wnioskodawca w 2019 r. poniósłby koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia kryptowalut, przy czym zbycie ww. kryptowalut nastąpiłoby dopiero w 2021 r. lub latach kolejnych.

W istocie wątpliwości podatnika dotyczyły wykładni art. 22 ust. 15 w zw. z ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z ust. 15 ww. artykułu koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia walut wirtualnych, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jednak stosownie do ust. 16 ww. artykułu, nadwyżka kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia walut wirtualnych nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym. W komentowanej interpretacji, organ podatkowy zaaprobował stanowisko wnioskodawcy, potwierdzając, że ww. przepisy należy rozumieć w ten sposób, że nierozliczona nadwyżka kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia walut wirtualnych będzie przechodziła na kolejne lata podatkowe, do momentu w którym podatnik rozpozna przychód z tytułu zbycia kryptowalut, który będzie pozwalał na rozliczenie skapitalizowanych kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie dla rozliczania kosztów nabycia kryptowalut, ponieważ literalne brzmienie art. 22 ust. 16 może sugerować, że podatnik jest uprawniony do rozliczenia nadwyżki kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia waluty wirtualnej najpóźniej w roku podatkowym następującym po roku, w którym powstały ww. koszty uzyskania przychodów. Zdaje się jednak, że taka wykładnia jest sprzeczna z wykładnią celowościową nowych regulacji dot. opodatkowania walut wirtualnych, co znajduje potwierdzenie w stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w analizowanej interpretacji. W konsekwencji art. 22 ust. 16 ustawy o PIT jak również analogiczny w swym brzmieniu art. 15 ust. 13 ustawy o CIT, w świetle analizowanej interpretacji, należy interpretować zgodnie ze wykładnią Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentowaną w komentowanej intepretacji.
Pełna treść analizowanej interpretacji jest dostępna w bazie interpretacji indywidualnych - https://sip.mf.gov.pl/.
 

Bądź z nami w kontakcie