Tax Alert: Projekt zmian w podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt zmian w podatku dochodowym od osób prawnych

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

1000
Anna Sińczuk KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert: Projekt zmian w podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt zakłada m.in. uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz dostosowanie polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej.

Regulacje upraszczające

Wprowadzenie preferencji podatkowej dla dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (ang. „IP Box”, „Innovation Box”)

Projekt przewiduje preferencyjną stawkę 5 proc. CIT dla dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Więcej informacji na ten temat prezentujemy w odrębnym alercie KPMG.

Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc.

Obniżona 9 proc. stawka CIT ma przysługiwać podatnikom, których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych (PLN) kwoty odpowiadającej równowartości
1,2 mln EUR w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Z preferencji będą mogli skorzystać podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika oraz podatnicy, których dochodowość nie przekracza 33 proc.

Stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania będzie ograniczone w przypadku podatników utworzonych lub nabywających (a także zbywających) następnie majątek w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych.

Wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (ang. „notional interest deduction” – NID)

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP (obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego dany rok podatkowy) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Łączny limit kosztów uzyskania przychodów ma wynieść 250 tys. PLN rocznie. Projekt przewiduje, że nowe rozwiązanie będzie obowiązywać począwszy od 2020 r., jednakże również w odniesieniu do dopłat oraz zysku zatrzymanego w 2019 r.

Wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności

Proponowane jest umożliwienie podatnikowi rozpoznania bazy kosztowej nabycia pojedynczej wierzytelności oraz wprowadzenie nowych zasad opodatkowania dotyczących pakietu wierzytelności (co najmniej 100 wierzytelności) jako lepiej odzwierciedlających ekonomiczny charakter tego typu transakcji niż w przypadku analizy pojedynczych wierzytelności wchodzących w jego skład.

Koszty nabycia wierzytelności lub pakietów wierzytelności mają być rozpoznawane do wysokości przychodu z tych wierzytelności (tj. środków otrzymanych w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środków z dalszego zbycia całości lub części tych wierzytelności). Nie będzie natomiast możliwe rozpoznanie straty podatkowej na takiej transakcji.

Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji

Projekt zakłada zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, o terminie wykupu nie krótszym niż 1 rok, które będą wyemitowane po dniu 1 stycznia 2019 r. Emitent zobligowany będzie do zapłaty podatku od sumy dokonanych w roku podatkowym wypłat. W zakresie emisji obligacji dokonanych przed tym dniem, obok klasycznej formy opodatkowania proponowana jest regulacja (opcjonalna) umożliwiająca przesunięcie obowiązku zapłaty podatku z odbiorcy na emitenta obligacji. Alternatywna metoda będzie mogła być zastosowana jedynie do określonej serii emisji zgłoszonej pisemnie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Stawka zryczałtowanego CIT wynosić ma 3 proc. kwoty przychodu odpowiadającej łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta ustalonej na zasadach przewidzianych w Projekcie.

Uregulowanie obrotu kryptowalutami

Przychód ze zbycia kryptowaluty ma być zaliczony do zysków kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie mógł być łączony z innymi przychodami osiągniętymi
w ramach tego źródła przychodów. Projekt przewiduje, że wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę ma być neutralna podatkowo bez względu na sposób przeprowadzenia transakcji (giełda, kantor, wymiana jednostkowa).

Więcej informacji na ten temat prezentujemy w odrębnym alercie KPMG.
 

Regulacje modyfikujące

Koszty samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności

Projekt zakłada podwyższenie do 150 tys. PLN kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego oraz podwyższenie kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością) mają być analogiczne jak przypadku ustawy o VAT (koszty w wysokości 50 proc. wydatków lub kilometrówka).

Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał

Projekt zakłada wprowadzenie regulacji, która daje podatnikowi prawo do zaliczania w koszty podatkowe kosztów wierzytelności własnych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

Umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji

Projekt zakłada umożliwienie uwzględnienia przez płatnika kopii certyfikatu rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu usług, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy o CIT. Przypadki, w których kopie certyfikatu rezydencji mogą być uwzględnione mają być następujące – kwoty należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu nie mogą przekroczyć 10 tys. PLN rocznie oraz informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Ponadto, regulacje modyfikujące wprowadzają następujące zmiany:

 • uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;
 • poszerzenie zakresu zwolnienia podatkowego dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, polegającego na zwolnieniu od opodatkowania odsetek od wierzytelności z tytułu pożyczek nabytych przez fundusz od banków, w tym banków spółdzielczych lub SKOK;
 • modyfikacja przepisu dotyczącego właściwości naczelnika urzędu skarbowego w przypadku dochodów powstałych w związku z przekazaniem na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów;
 • poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku o przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • uregulowanie zasad rozliczania pożyczek papierów wartościowych (wynikowo) –przychodem pożyczkodawcy będzie „element odsetkowy” rozumiany jako różnica między ceną odkupu papieru wartościowego a ceną, za jaką został on przekazany pożyczkobiorcy;
 • zwolnienie od podatku określonych rodzajów dochodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych w związku z realizacją umów offsetowych.

Regulacje uszczelniające

Wprowadzenie przepisów przeciwdziałających praktykom unikania opodatkowania w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (ang. „exit tax”)

Opodatkowaniu CIT od wyjścia (19 proc.) podlegać ma:

 • przeniesienie składnika majątku (przez co rozumiane jest także przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska utraci w całości lub części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia takiego składnika majątku z zastrzeżeniem, że przenoszony składnik pozostaje własnością tego samego podmiotu;
 • zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku którego Polska utraci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem siedziby albo miejsca zarządu do innego państwa.

Dochodem z niezrealizowanych zysków ma być nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku (w tym w wyniku zmiany rezydencji podatkowej), ustalana na dzień jego przeniesienia, ponad jego wartość podatkową (zdefiniowaną w Projekcie).

Więcej informacji na ten temat prezentujemy w odrębnym alercie KPMG.

Zmiany w zakresie podatku u źródła

Projektowane zmiany mają objąć należności wypłacane dla tego samego podatnika, których łączna wysokość w danym roku przekroczy kwotę 2 mln PLN.
Z chwilą przekroczenia tej kwoty, płatnik zobowiązany będzie do obliczenia, poboru i wpłacenia podatku u źródła stosując stawki określone w ustawie CIT (co do zasady bez możliwości niepobrania podatku oraz bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Następnie dopiero będzie możliwe złożenie wniosku o zwrot podatku, które będzie mogło być dokonane nie tylko przez samego podatnika, ale także przez jego pełnomocnika oraz płatnika (jeśli poniesie on ciężar ekonomiczny podatku). Dla wniosku o zwrot podatku przewidziana została forma elektroniczna (w formie elektronicznej przesyłana będzie również dołączana do wniosku niezbędna dokumentacja wskazująca na zasadność zwrotu podatku). Przewidywany termin zwrotu podatku ma wynosić 6 miesięcy.

Projekt zakłada natomiast dwa uproszczenia, zgodnie z którymi w sytuacji przekroczenia zaproponowanego progu (tj. 2 mln PLN) płatnik uprawniony będzie
do zastosowania preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła w momencie wypłaty należności:

 • w sytuacji przedłożenia organowi podatkowemu przez płatnika odpowiednich oświadczeń dotyczących spełnienia wymogów formalnych oraz dochowania staranności w weryfikacji merytorycznych przesłanek dla danej preferencji podatkowej (pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego);
 • w sytuacji uzyskania przez podatnika opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności (dotyczy jedynie zwolnień stanowiących implementację przepisów dyrektyw unijnych do ustawy o CIT).

Projektowana wysokość opłaty od wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia wynosić ma 2 tys. zł. Co ciekawe, zgodnie z treścią uzasadnienia Projektu, wysokość opłaty miała wynosić 0,5 proc. sumy należności oraz dochodu (gdy nie dochodzi do wypłaty należności), które mają być wypłacone (lub osiągnięte) w trakcie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie więcej jednak niż 30 tys. PLN.

Podsumowanie

Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu przewiduje się, że omawiane przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Należy mieć na uwadze, że Projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz dalszemu procesowi legislacyjnemu, tak więc ostateczny kształt przepisów może być odmienny od projektu w obecnym brzmieniu.
Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa firmy.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs