Tax Alert: Planowane rozwiązania w zakresie uregulowania obrotu kryptowalutami

Nowe rozwiązania regulujące obrót kryptowalutami

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

1000
Tax Alert: Planowane rozwiązania w zakresie uregulowania obrotu kryptowalutami

Obecnie skutki podatkowe obrotu walutami wirtualnymi (tzw. kryptowalutami) nie są specyficznie uregulowane w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz od osób fizycznych (dalej: „PIT”). Podatnicy rozliczają się zatem obecnie na podstawie zasad ogólnych oraz wskazówek zawartych w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, jak również płynących z orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk doktryny. Powyższe zasady i wskazówki nie odpowiadają niestety niejednokrotnie specyfice obrotu walutami wirtualnymi. W związku z powyższym, w praktyce powstają liczne wątpliwości dotyczące sposobu prawidłowego rozliczenia podatkowego opisywanych transakcji. Zmiany projektowane przez Ministerstwo Finansów mają w kompleksowy sposób uregulować kwestie opodatkowana dochodów
z obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych.
 

Zmiana źródła przychodów na kapitały pieniężne w PIT i zyski kapitałowe w CIT

Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe i sądy administracyjne, przychód ze zbycia kryptowaluty na gruncie PIT traktowany był do tej pory jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych. W myśl projektowanych zmian, na gruncie PIT przychód ze zbycia kryptowalut ma być natomiast zaliczony do kapitałów pieniężnych. Przychód ze sprzedaży kryptowaluty ma zostać przy tym przyporządkowany do tego źródła nawet wówczas, gdy podatnik osiągnie go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to istotna zmiana, ponieważ obecna kwalifikacja przychodów  z kryptowalut wiąże się z koniecznością opodatkowania dochodów z tego źródła według skali podatkowej. Zmiana kwalifikacji umożliwi natomiast opodatkowanie analizowanych dochodów według stawki 19 proc. Na gruncie ustawy o CIT przychód ze zbycia kryptowalut ma być natomiast zaliczony do przychodów z zysków kapitałowych. Zarówno na gruncie PIT jak i CIT, przychód ze zbycia kryptowalut nie będzie mógł być łączony z innymi przychodami osiągniętymi w ramach danego źródła przychodów. W konsekwencji, podatnik nie będzie mógł skompensować straty na obrocie walutami wirtualnymi z innymi dochodami osiągniętymi w ramach źródła przychodów, jak i straty na innych operacjach w ramach tych źródeł przychodów z zyskiem na obrocie kryptowalutami. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych ma być osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów (rozpoznawanymi zgodnie z zasadami wskazanymi w Projekcie).
 

Moment powstania przychodu ze sprzedaży kryptowalut

Do przychodów z obrotu kryptowalutami będą zaliczane przychody z wymiany kryptowaluty na środek płatniczy, tj. ze sprzedaży kryptowalut na giełdzie, w kantorze czy na wolnym rynku. Za sprzedaż kryptowaluty ma być uważana również zapłata kryptowalutą za towar, usługę lub inne prawo majątkowe. W takich sytuacjach wysokość przychodu będzie odpowiadać cenie zakupionego towaru, usługi lub prawa majątkowego.
 

Zamiana kryptowalut neutralna podatkowo

Obecnie w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych można spotkać się ze stanowiskiem, zgodnie z którym wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę podlega opodatkowaniu. Zgodnie z planowanymi zmianami, taka wymiana ma być neutralna podatkowo, bez względu na sposób przeprowadzenia transakcji (tj. giełda, kantor lub wymiana jednostkowa).
 

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów

Projekt przewiduje specyficzne zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w związku z obrotem kryptowalutami. Kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia waluty wirtualnej mają być udokumentowane wydatki poniesione na jej nabycie lub zbycie. Koszty uzyskania przychodów mają być przy tym potrącane już w rozliczeniu za ten rok podatkowy, w którym zostały poniesione (także wtedy, gdy w danym roku podatkowym podatnik nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych). Natomiast ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami dotyczącymi kryptowalut osiągnięta w danym roku podatkowym ma powiększać koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym.
 

Przepisy przejściowe

Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Jednakże koszty nabycia kryptowalut poniesione i nierozliczone przed 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą zobowiązani wykazać w pierwszym zeznaniu składanym po 1 stycznia 2019 r. (a więc co do zasady w zeznaniu za 2018 r.). Należy mieć na uwadze, że Projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz dalszemu procesowi legislacyjnemu, zatem ostateczny kształt przepisów może być odmienny niż ich brzmienie zawarte w Projekcie. Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa lub Państwa firmy.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs