Tax Alert: Danina solidarnościowa od 2019 roku

Tax Alert: Danina solidarnościowa od 2019 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: „Fundusz”, „Fundusz Solidarnościowy”), którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Danina solidarnościowa od 2019 roku

Projekt zakłada wprowadzenie zmian m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz systemie ubezpieczeń społecznych

Najistotniejsze w zakresie ustawy o PIT, będzie wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. od nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 mln zł, uzyskanych w roku podatkowym, do których zastosowanie mają zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c ustawy o PIT, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dochody, o których mowa powyżej to m.in. te opodatkowane według progresywnej skali podatkowej (18 proc.,32 proc.) np. ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej (również tej opodatkowanej 19 proc. podatkiem liniowym) oraz dochody z tytułu zysków kapitałowych (np. sprzedaż papierów wartościowych czy udziałów).
 

Projekt ustawy przewiduje, iż do sumy dochodów do których będzie miała zastosowanie nowa danina, nie wlicza się dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (m.in. dochody z tytułu odsetek i dywidend).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, podatnik będzie zobowiązany dokonać zapłaty daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Co istotne, podatnik będzie zobowiązany również do złożenia dodatkowej deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej za rok podatkowy.

Należy również zaznaczyć, iż źródłem przychodów Funduszu oprócz wspomnianej tzw. daniny solidarnościowej, będzie m.in. obowiązkowa składka na Fundusz czy też dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

Środki z Funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, oraz zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 

Zaproponowany w projekcie ustawy system poboru składki na Fundusz ma charakter docelowy i będzie obowiązywać dla składek należnych od 1 stycznia 2020 r.

Natomiast w okresie przejściowym tj. w 2019 r. zaproponowano alternatywne rozwiązanie, które ma pozwolić na wprowadzenie zmiany już od stycznia 2019 r., polegające na pobieraniu przez ZUS łącznie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Szacuje się, iż nowa danina obejmie co najmniej 21 tysięcy najlepiej zarabiających osób w Polsce. Ma ona pozwolić na zebranie przez Skarb Państwa dodatkowych około 1,15 miliarda złotych, które bezpośrednio zasilą nowy Fundusz Solidarnościowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianej ustawy, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs