Tax Alert: Dyrektywa UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Dyrektywa UE w sprawie współpracy administracyjnej

25 maja 2018 r. Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła zmiany do Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (zwanej DAC 6) wprowadzające obowiązek automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. 5 czerwca 2018 r. DAC 6 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1000
Dyrektywa UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania – wprowadzenie zasad obowiązkowego raportowania

Poprawki do DAC 6 są odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na szkodliwe praktyki optymalizacyjne z wykorzystaniem zagranicznych spółek (ujawnione przez tzw. "Lux Leaks", "Panama Papers" i "Malta Leaks") i wpisują się w propozycje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawarte w działaniu 12 Raportu dotyczącego erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków (BEPS).

Główne założenia

Celem nowych regulacji wprowadzonych przez DAC 6, jest umożliwienie organom podatkowym wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń związanych z unikaniem opodatkowania oraz poprawienie efektywności kontroli podatkowych.

Zgodnie z DAC 6:

 • pośrednicy (tj. doradcy), którzy przygotowują dla klientów transgraniczne rozwiązania podatkowe, będą zobowiązani do zgłaszania tych rozwiązań swoim organom podatkowym;
 • państwa członkowskie UE będą wymieniać te informacje ze sobą za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych.

Nowe zasady powinny objąć swym zakresem wszystkie podatki, z wyjątkiem VAT, ceł, podatków akcyzowych i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.
 

Transakcje wymagające zgłoszenia

Pośrednicy będą musieli zgłaszać wszelkie uzgodnienia transgraniczne, które posiadają co najmniej jedną z opisanych w DAC 6 cech (zwanych rozpoznawczymi), np.:

 • wykorzystują płatności transgraniczne między podmiotami powiązanymi na rzecz odbiorcy będącego rezydentem w państwie nieprzewidującym opodatkowania lub w państwie o niskiej stawce opodatkowania;
 • korzystają z jurysdykcji, w których przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy są niewystarczające lub słabo egzekwowane;
 • zostały stworzone, aby uniknąć zgłaszania dochodu zgodnie z wymogami unijnych zasad przejrzystości;
 • zawierają cechy rozpoznawcze dotyczące cen transferowych, np. przeniesienia trudnych do wycenienia wartości niematerialnych i prawnych;
 • wykorzystują straty w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego;
 • pozwalają na skorzystanie z odliczenia w odniesieniu do tej samej amortyzacji dotyczącej danego składnika aktywów w więcej niż jednej jurysdykcji;
 • przewidują skorzystanie z ulgi z tytułu podwójnego opodatkowania w stosunku do tego samego dochodu lub kapitału w więcej niż jednej jurysdykcji.

DAC 6 przewiduje również test "głównej korzyści" jako dodatkowe kryterium dla niektórych cech rozpoznawczych. Test ten jest spełniony, jeżeli można przyjąć, że – biorąc pod uwagę wszystkie odpowiednie fakty i okoliczności – główną korzyścią lub jedną z głównych korzyści, których dana osoba może spodziewać się uzyskać dzięki danemu uzgodnieniu, jest korzyść podatkowa.

 

Obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek zgłoszenia informacji organom podatkowym w pierwszej kolejności spoczywać będzie na pośredniku.

Pojęcie pośrednika zostało zdefiniowane bardzo szeroko – oznacza osobę, która opracowuje, wprowadza do obrotu, organizuje lub udostępnia do wdrożenia podlegające zgłoszeniu uzgodnienie transgraniczne lub zarządza wdrażaniem takiego uzgodnienia. Termin ten obejmuje również osobę, która uwzględniając odpowiednie fakty i okoliczności i w oparciu o dostępne informacje i właściwą wiedzę fachową i orientację wymagane do świadczenia takich usług, zdaje sobie sprawę lub można racjonalnie oczekiwać, że zdaje sobie sprawę, że podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowywania, wprowadzania do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia podlegającego zgłoszeniu uzgodnienia transgranicznego.

Pośrednicy będą zobowiązani do ujawnienia organom podatkowym kwalifikujących się uzgodnień transgranicznych w ciągu 30 dni licząc od:

 • następnego dnia po udostępnieniu do wdrożenia transgranicznego uzgodnienia podlegającego zgłoszeniu;
 • następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia transgranicznego uzgodnienia;
 • daty dokonania pierwszej czynności służącej wdrożeniu uzgodnień transgranicznych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Do celów sprawozdawczych zostanie opracowany standardowy formularz obejmujący: identyfikację zaangażowanych podatników i pośredników, cechy rozpoznawcze generujące obowiązek sprawozdawczy, ogólny opis uzgodnień, informacje dotyczące odpowiednich krajowych przepisów podatkowych, dzień dokonania pierwszej czynności służącej wdrożeniu, wartość uzgodnienia, określenie jakiejkolwiek innej osoby lub państwa członkowskiego, na które uzgodnienie może mieć wpływ.

W przypadku braku pośrednika objętego obowiązkiem zgłoszenia (np. gdy obowiązek zgłoszenia nie jest egzekwowalny w stosunku do pośrednika z uwagi na prawnie chronioną tajemnicę zawodową, gdy pośrednik znajduje się poza UE lub gdy uzgodnienie jest opracowywane wewnętrznie przez podatnika), obowiązek ujawnienia schematu podatkowego spoczywać będzie na samym podatniku – zdefiniowanym jako każda osoba korzystająca z podlegającego zgłoszeniu uzgodnienia, potencjalnie w celu optymalizacji swojej pozycji podatkowej.
 

Wejście w życie i zastosowanie

DAC 6 wejdzie w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku i znajdzie zastosowanie w państwach członkowskich (w oparciu o przepisy wdrażające dyrektywę) od 1 lipca 2020 r. Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia DAC 6 do 31 grudnia 2019 roku.

Pośrednicy i właściwi podatnicy będą ponadto zobowiązani do ujawnienia informacji na temat podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych, których pierwsza czynność służąca wdrożeniu miała miejsce pomiędzy dniem wejścia w życie DAC 6 (tj. 25 czerwca 2018), a dniem rozpoczęcia stosowania przepisów wdrażających DAC 6 (tj. 1 lipca 2020). Takie informacje będą podlegały zgłoszeniu w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Zgłoszone informacje będą wymieniane automatycznie co kwartał przez właściwe organy każdego państwa członkowskiego za pośrednictwem centralnej bazy danych.

Sankcje

DAC 6 pozostawia w gestii państw członkowskich ustanowienie zasad dotyczących sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia nowych przepisów, przy czym wymagane jest, aby sankcje te były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Krajowa implementacja

Polski rząd pracuje obecnie nad projektem ustawy, która wdroży DAC 6 i już wkrótce należy się spodziewać jego publikacji.

Na podstawie nieoficjalnych informacji wydaje się, że Ministerstwo Finansów rozważa objęcie obowiązkiem sprawozdawczym nie tylko ustalenia transgraniczne, ale również krajowe. Przewiduje się również, że prawnie chronione tajemnice zawodowe (np. radców prawnych czy doradców podatkowych) będą uwzględnione i respektowane przez nowe zasady (tj. poprzez przeniesienie obowiązków sprawozdawczych na podatników lub innych pośredników).

Konsekwencje

Weryfikacja istnienia potencjalnego obowiązku zgłoszenia będzie konieczna w odniesieniu do każdej transakcji indywidualnie. Ponadto mając na uwadze obowiązek zgłoszenia informacji związanych z uzgodnieniami występującymi w okresie przejściowym (25 czerwca 2018 – 1 lipca 2020), pośrednicy i podatnicy powinni rozpocząć weryfikację uzgodnień niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów (25 czerwca 2018 roku). Pośrednicy i podatnicy powinni rozważyć wprowadzenie zmian do swoich wewnętrznych procesów, które mogą być niezbędne w celu spełnienia wymogów wynikających z nowych regulacji.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o wyżej wymienionych zmianach lub omówić ich wpływ na Państwa działalność.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs