Tax Alert: 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające tzw. „split payment”

Nowe przepisy nowelizacji ustawy o VAT

1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające do systemu podatku VAT mechanizm podzielonej płatności, tzw. „split payment”.

1000
1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające tzw. „split payment”

Istota działania

Metoda podzielonej płatności „split payment” ma polegać na tym, że nabywca towarów i usług dokona zapłaty VAT (całości lub części) na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy. Będzie on wydzielony w ten sposób, że na jednym koncie gromadzona będzie kwota podatku VAT (dostęp do tego rachunku ma być ograniczony), na drugim natomiast należna dostawcy kwota netto. Co istotne metoda podzielonej płatności „split payment” będzie miała zastosowanie tylko do podatników VAT i ma mieć dobrowolny charakter.

Ograniczenia wynikające ze „split payment”

Zgodnie z zapisami ustawy podatnik nie będzie uprawniony do swobodnego korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku „split payment”. W praktyce będzie mógł jedynie przekazać je na analogiczny rachunek swojego kontrahenta lub też przeznaczyć je na zapłatę należnego VAT.

Ewentualne wykorzystanie tych środków w innym celu będzie wymagało zgody urzędu skarbowego. W takim przypadku będą one przelewane na wskazany rachunek bankowy na podstawie postanowienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego, wydawanego w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Korzyści z zastosowania podzielonej płatności

W celu zachęcenia podatników do korzystania z metody podzielonej płatności ustawodawca przewidział szereg korzyści. Poniżej najważniejsze z nich:

 • w momencie nabycia towarów wrażliwych przez podatnika korzystającego ze „split payment” wyłączona zostanie solidarna odpowiedzialność wraz z dostawcą za ewentualne zaległości podatkowe (wyłączone zastosowanie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT);
 • brak sankcji VAT (nie we wszystkich sytuacjach);
 • w przypadku uregulowania zobowiązania w całości z rachunku VAT przed upływem terminu jego zapłaty możliwe jest obniżenie tego zobowiązania.
   

Wyłączenie korzyści z zastosowania „split payment”

Korzyści z zastosowania „split payment” nie mają zastosowania jeżeli podatnik wiedział, że zapłacona faktura:

 • została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
 • stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
 • podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
 • faktura potwierdza czynności pozorne lub nieważne.
   

Przelew na rzecz innych podmiotów niż wskazane na fakturze

Projekt zakłada, że w przypadku dokonania płatności w ramach „split payment” na rzecz innego podatnika niż wskazany na fakturze, podatnik otrzymujący należność będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z dostawcą za nierozliczony podatek VAT w otrzymanej części, chyba że dokona przelewu do dostawcy kwoty otrzymanej w ramach podzielonej płatności lub zwróci ją nabywcy.

Takie rozwiązanie może być niekorzystne w przypadku schematów biznesowych zakładających przelew wierzytelności/wstąpienie osoby trzeciej w miejsce wierzyciela.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie