Global Mobility Services Alert: Senat przegłosował zmiany w podatkach dochodowych

GMS Alert: Zmiany w podatkach dochodowych

W dniu 7 czerwca br. podczas 61. posiedzenia, Senat przegłosował ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Global Mobility Services Alert: Senat przegłosował zmiany w podatkach dochodowych

Wprowadzane zmiany modyfikują przede wszystkim regulacje, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawa przewiduje nowelizację przepisów m.in. w następujących obszarach:

50 proc. koszty uzyskania przychodów

Aktualnie mając na uwadze wprowadzone od 2018 r. zmiany, autorskie koszty przysługują z tytułu działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Z uwagi na fakt, iż dodany od bieżącego roku przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, nowelizacja przewiduje przeredagowanie i dodanie kilku dziedzin do katalogu działalności korzystających z podwyższonych kosztów, m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych.

Przepis został ponadto doprecyzowany poprzez wskazanie, że jego dyspozycją objęte są również działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.

Amortyzacja środków trwałych oraz WNiP otrzymanych w drodze spadku lub darowizny

Nowelizacja zakłada złagodzenie zasad dotyczących zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny
w przypadku, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w przypadku tych nabytych w drodze darowizny
wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji.

Programy motywacyjne

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmą również kwestie dotyczące regulacji zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych.

Proponowana zmiana doprecyzowuje, że zasady uregulowane w art. 24 ust. 11–11b ustawy PIT mają zastosowanie również do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiana była podyktowana przede wszystkim tym, iż w obecnym kształcie z literalnego brzmienia w/w przepisów wynika, że nie obejmują swoim zakresem akcji polskich spółek. Jak wynika bowiem z treści obowiązujących od 2018 r. przepisów, przewidują one preferencje podatkowe jedynie w stosunku do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu
objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Co do zasady, w większości przypadków będzie można je stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianej ustawy, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs