Tax Alert: Skutki podatkowe w PCC obrotu kryptowalutami

Tax Alert: Skutki podatkowe w PCC obrotu kryptowalutami

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało komunikat dotyczący skutków podatkowych obrotu kryptowalutami w: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

1000
Anna Sińczuk KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Opodatkowanie PCC

Najwięcej kontrowersji po stronie podatników wzbudziło stanowisko MF dotyczące opodatkowania obrotu kryptowalutami podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Według komunikatu MF kryptowaluty stanowią prawa majątkowe, przez co sprzedaż kryptowalut oraz zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę stanowią czynności opodatkowane PCC.

Stawka opodatkowania PCC właściwa dla sprzedaży lub zamiany praw majątkowych wynosi 1 proc. ich wartości rynkowej.

W przypadku umowy sprzedaży kryptowaluty obowiązek zapłaty podatku w wysokości 1 proc. wartości rynkowej ciąży na kupującym. Natomiast w przypadku zamiany obowiązek zapłaty podatku spoczywa solidarnie na obu stronach czynności.

Zgodnie ze stanowiskiem MF obrót kryptowalutami podlega opodatkowaniu PCC, w sytuacji gdy nie podlega opodatkowaniu (zwolnieniu) z VAT.

Aby prawidłowo ustalić czy istnieje obowiązek podatkowy w PCC należy przeanalizować czy sprzedawca lub nabywca są czynnymi podatnikami VAT.

Zatem zgodnie z podejściem MF, kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia czy dana transakcja podlega PCC, jest kwestia statusu podatkowego na gruncie VAT podmiotów uczestniczących w transakcji
 

Kryptowaluty a prawa majątkowe

Zwracamy uwagę, że pogląd zgodnie z którym kryptowaluty stanowią prawa majątkowe został ostatnio wyrażony również przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. (sygn. II FSK 488/16). We wskazanym wyroku sąd uznał, że na gruncie podatku PIT przychody z tytułu zbycia kryptowalut powinny być zakwalifikowane jako przychody ze zbycia praw majątkowych.

Warto jednak wskazać, że stanowisko dotyczące klasyfikacji kryptowalut jako praw majątkowych spotkało się z powszechną krytyką zarówno środowisk finansowych, jak i w piśmiennictwie.


W ocenie KPMG, stanowisko MF dotyczące opodatkowania PCC może budzić wątpliwości w odniesieniu do następujących kwestii:

  • klasyfikacji kryptowalut jako praw majątkowych lub przedmiotu ich ochrony. Istnieją argumenty za stanowiskiem, zgodnie z którym kryptowaluty nie są prawami podmiotowymi ani też nie są przedmiotem ochrony takich praw. Zatem czynność zbycia kryptowaluty nie powinna stanowić ani umowy sprzedaży, ani umowy zamiany. W konsekwencji nie powinna podlegać opodatkowaniu PCC. 
  • możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego dla sprzedaży walut obcych ze względu na podobieństwo funkcji jakie kryptowaluty spełniają w obrocie.
     

Konsekwencje dla podatników

Stanowisko MF ma ogromne znaczenie zarówno dla dokonujących transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, jak i dla podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem kryptowalutami.

Zwracamy uwagę, że w celu uzyskania danych o podatnikach PCC, organy podatkowe występują do podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie kryptowalutami o udostępnienie danych dotyczących transakcji w jakich podmioty te pośredniczyły oraz danych ich klientów. W naszej ocenie, istnieją argumenty przemawiające za brakiem dostatecznych podstaw prawnych do uzyskiwania niektórych kategorii informacji.

Należy liczyć się z powstaniem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami w zakresie opodatkowania PCC transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, jak również sporów organów podatkowych z podmiotami pośredniczącymi w obrocie kryptowalutami w zakresie odmowy udostępniania danych.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs