Wyniki ankiety: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

Ankieta: Zmiany w PIT na 2018 – rewolucja czy ewolucja?

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie większość z nowych przepisów będących wynikiem nowelizacji z dnia 27 października 2017 roku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku. dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

1000

Kontakt

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Wyniki ankiety: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

Oprócz kwestii stricte związanych z uszczelnieniem systemu podatkowego, przepisy zawierają szereg istotnych zmian w ustawie PIT zarówno dla pracodawcy jak i pracownika m.in. w zakresie kwoty wolnej od podatku, wysokości zwolnień podatkowych, stawki ryczałtu od przychodów z najmu, czy też opodatkowania programów motywacyjnych. W dużej mierze wprowadzone zmiany ukierunkowane są na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, m.in. poprzez uproszczenie i doprecyzowanie obecnie funkcjonujących regulacji. Znowelizowane przepisy objęły również zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Należy zaznaczyć, iż oprócz kwestii stricte związanych z uszczelnieniem systemu podatkowego, znowelizowane przepisy zawierają szereg istotnych zmian w ustawie PIT zarówno od strony pracodawcy jak i pracownika m.in. w zakresie kwoty wolnej od podatku, wysokości zwolnień podatkowych, stawki ryczałtu od przychodów z najmu, czy też opodatkowania programów motywacyjnych. W dużej mierze wprowadzone zmiany ukierunkowane są na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, m.in. poprzez uproszczenie i doprecyzowanie obecnie funkcjonujących regulacji.

Znowelizowane przepisy objęły również zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów z tytułu przeniesienia praw autorskich. Zawężeniu uległ bowiem krąg osób mogących skorzystać z podwyższonych kosztów, a jednocześnie ustawodawca podwyższył limit dotyczący możliwości ich zastosowania. Ustawa wymienia bowiem konkretnie te rodzaje zawodów, do których omawiana preferencja będzie mogła być zastosowana. Dotychczas podstawowym kryterium pozwalającym skorzystać z tego przywileju był tak naprawdę twórczy charakter pracy przy wypełnianiu definicji twórcy oraz tworzeniu utworu według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiedzi na wybrane pytania zadane na czacie podczas webinarium pt. „Zmiany w PIT na 2018 rok” – rewolucja czy ewolucja?

W jakiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika?

Pracownikowi, którego dochody przekroczyły w trakcie roku podatkowego górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 85.528 zł), a który nie złożył oświadczenia, że zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, płatnik (pracodawca) powinien zaprzestać uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca następującego po miesiącu w którym przekroczono wskazaną granicę dochodu.
Pracodawca zaprzestaje jej stosowania również w sytuacji gdy pracownik złoży mu oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą pierwszy próg podatkowy, czyli 85.528 zł. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał takie oświadczenie, obowiązany jest pobierać zaliczkę nie pomniejszając jej o kwotę zmniejszającą.

Jakie konsekwencje praktyczne spowoduje zniesienie limitu opłacania składek ZUS?

Od 1 stycznia 2019 roku planowane jest zniesienie limitu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z powyższym składki na ubezpieczenia emerytalnie i ubezpieczenia rentowe będą pobierane od całości wynagrodzenia bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu, w przeciwieństwie do obecnego brzmienia przepisu, zgodnie z którym roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za dany rok (w 2017 roku kwota ta wynosi 127.890 zł). Uchwalenie przepisów w zaproponowanym kształcie oznaczać będzie m.in. wzrost kosztów płacy ponoszonych przez pracodawców, ponieważ składki będą pobierane przez cały rok, bez względu na wysokość wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które z grup zawodowych upoważnione są do skorzystania z przywileju 50% kosztów uzyskania przychodu od 2018 roku?

Zgodnie z zmianami wchodzącymi od stycznia 2018 roku ustawodawca zawęził grupę osób uprawnionych poprzez wprowadzenie enumeratywnego wyliczenia rodzajów działalności, które będą mogły korzystać z 50% kwoty uzyskania przychodu są to m.in.:

  1. naukowcy-dydaktycy,
  2. publicyścic
  3. twórcy programów komputerowych,
  4. aktorzy, reżyserzy, scenarzyście.
  5. osoby wykonujące działalność badawczo-rozwojową.

Równocześnie ustawodawca wprowadził zwiększenie limitu łącznej kwoty kosztów uzyskania przychodu dla osób wykonujących ww. rodzaje działalności. Obecny limit wynoszący ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej zostanie podwyższony dwukrotnie, tj. do 85.528 zł rocznie.

Czy na podstawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodzących z dniem 1 stycznia 2018 roku, uczestnictwo w akcyjnych programach motywacyjnych pochodzących spoza obszaru UE i EOG, będzie podlegało zwolnieniu?

Nowe przepisy rozszerzają możliwość odroczenia opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w akcyjnych programach motywacyjnych na spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecne przepisy ograniczały to uprawnienie do akcji spółek mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE lub EOG. W przypadku tego typu planów, dochód podlegający opodatkowaniu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach tych programów (tj. opodatkowanie dopiero w momencie zbycia akcji – stawką 19 proc.).

Czy nowy limit zwolnienia podatkowego ze Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będzie obowiązywał od 2018 roku?

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie PIT, nowy limit m.in. w zakresie zwolnienia wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych będzie obowiązywał już od 2018 roku. Zwolnienie podatkowe zostało podwyższone do 1000 zł. Do tej pory przysługiwało zwolnienie w wysokości 380 zł. Natomiast tak jak w obecnych przepisach za rzeczowe świadczenia nie uznaje się bonów, talonów lub innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary i usługi.

Wyniki ankiety: Zmiany w PIT na 2018 rok – rewolucja czy ewolucja?

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs