Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości z 12 października 2016 r. skierowany do konsultacji społecznych

Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

Dnia 14 października 2016 r. udostępniony został projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości przygotowany przez ministra ds. finansów publicznych. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 28 października 2016 r. Proponowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

1000
Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości z 12 października 2016 r. skierowany do konsultacji społecznych

Zgodnie z uzasadnieniem celem nowej regulacji jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa przepisów, które umożliwią rozwój spółek rynku wynajmu nieruchomości („srwn”). Podobne regulacje dotyczące spółek inwestujących w rynek nieruchomości (tzw. REIT od ang. Real Estate Investment Trust) posiada od wielu lat szereg innych państw.

Status srwn

Zgodnie z projektem, status srwn mogłyby uzyskać spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem wypełnienia następujących wymogów w zakresie struktury majątku, wyniku finansowego oraz dystrybucji zysków w postaci dywidendy:

 1. kapitał zakładowy nie niższy niż 60 000 000 zł;
 2. nie mniej niż 70 proc. wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych, o których mowa w projekcie ustawy, oraz akcje innych srwn;
 3. wartość bilansowa zobowiązań nie przekracza 70 proc. wartości bilansowej aktywów;
 4. zdywersyfikowany portfel nieruchomości, składający się z co najmniej z trzech nieruchomości lub ich części;
 5. co najmniej 70 proc. zysku przed opodatkowaniem powinno zostać osiągnięte z wynajmu nieruchomości lub ich części lub odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części;
 6. odpowiednio wysoka dystrybucja zysków w postaci wypłat w formie dywidendy lub przeznaczenie zysków na dalsze inwestycje.

Dodatkowo, projekt wymaga, by czas trwania srwn był nieoznaczony oraz wprowadza uregulowania szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zarządu, rady nadzorczej i członków tych organów.

Co istotne, nieruchomości uprawniające do nabycia statusu srwn nie będą obejmowały budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.
 

Zwolnienie z CIT

Istotę szczególnego statusu srwn stanowi zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Zgodnie z projektem zwolnione z CIT byłyby dochody uzyskane z:

 • najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części;
 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych od srwn lub akcji innych srwn.

Ponadto, zwolnieniu z CIT podlegałyby:

 • przychody srwn z dywidend wypłaconych przez ich spółki zależne;
 • dochody spółek zależnych od srwn uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części.

Jednocześnie, akcjonariusze srwn nie będą uprawnieni do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w zakresie podatku od dywidend wypłacanych przez te spółki. Zatem, co do zasady, dywidendy wypłacone przez srwn będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Sytuacja taka jednak nie powinna mieć miejsca, jeśli akcjonariusz będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z CIT na podstawie innych regulacji.

Zwracamy uwagę, że omawiany projekt ustawy może ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat planowanych zmian lub porozmawiać o możliwościach z nich wynikających dla sytuacji Państwa firmy.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs