Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą istotne zmiany do ustawy o CIT od 1 stycznia 2017 r.

Istotne zmiany do ustawy o CIT od 1 stycznia 2017 r.

22 września 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. nowelizującą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „nowelizacja ustawy o CIT”). Zmienione przepisy, co do zasady, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

1000
Anna Sińczuk KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą istotne zmiany do ustawy o CIT od 1 stycznia 2017 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany w ustawie o CIT.

1) Zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie, a nie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport, jak jest w chwili obecnej.

Jeśli wartość przedmiotu wkładu odbiegać będzie od wartości rynkowej, przychód określać się będzie w wysokości wartości rynkowej wkładu.

Odpowiednio dostosowane zostały również przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów ustalanych na dzień objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) oraz przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów ustalanych na moment zbycia tych udziałów (akcji), z zastrzeżeniem przepisów przejściowych.

Ponadto, zgodnie ze zmianami, uchyleniu podlega ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości wkładu niepieniężnego przekazanego na agio. Zgodnie z przepisem przejściowym, ograniczenie to będzie jednak miało dalej zastosowanie do podatników, którzy otrzymali aport przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji.
 

2) Uzależnienie neutralności podatkowej wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania do tzw. wymiany udziałów będzie uzależnione od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Do ustawy o CIT wprowadza się także domniemanie, zgodnie z którym jeżeli połączenie, podział, lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to uznaje się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
 

3) Zmiana redakcji warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (status „beneficial owner”)

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza do słowniczka ww. ustawy definicję „rzeczywistego właściciela”, przesądzając tym samym, iż podmiot otrzymujący należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem, aby zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych i odsetek w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy o CIT mogło mieć zastosowanie.

4) Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów

Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji ustawy o CIT brak definicji pojęcia „dochód uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (lub choćby przykładowego katalogu rodzaju dochodów) może prowadzić do niewykazywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów przez nierezydentów np. w przypadku zbycia udziałów/akcji (ogółu praw i obowiązków) w polskiej spółce kapitałowej (osobowej), której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości, pomimo iż prawo do opodatkowania tego rodzaju dochodu przyznawane jest Polsce na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W ramach nowelizacji ustawy o CIT wymienione zostały – w katalogu otwartym – przykładowe sytuacje, w których dochód nierezydenta uznaje się jednoznacznie za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dla celów ustalania ograniczonego obowiązku podatkowego.
 

5) Doprecyzowanie pojęcia „unicestwienie udziałów (akcji)” na potrzeby podziałów spółek

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o CIT „unicestwienie udziałów (akcji)” (o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c oraz w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT) będzie obejmować również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).

Aktualne brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o CIT może prowadzić do konkluzji, iż w przypadku, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów (akcji) posiadanych przez wspólnika w spółce dzielonej, lecz obniżeniu ulegnie ich wartość nominalna, to w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej koszty uzyskania przychodów ze zbycia tych udziałów (akcji), stanowić będzie cała kwota wydatków poniesionych na ich nabycie.

6) Wprowadzenie stawki 15 proc. CIT dla tzw. małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza również obniżenie stawki podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro oraz podatników rozpoczynających działalność w roku, w którym rozpoczęli działalność.

Nowe przepisy ustawy o CIT przewidują ograniczenie możliwości stosowania stawki 15 proc. dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku wskazanych w przepisie operacji restrukturyzacyjnych. Podatnicy ci będą mieli możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku CIT – na zasadzie karencji - dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem iż zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Ponadto, obniżenie stawki CIT nie będzie mogło być stosowane w przypadku podatkowych grup kapitałowych.

Z uwagi na bezpieczeństwo dokonywanych lub planowanych transakcji rekomendowane jest ich dokładne przeanalizowanie pod kątem nadchodzących zmian.

Zwracamy również uwagę, że sposób sformułowania znowelizowanych przepisów może stanowić argument w dyskusji z organami podatkowymi – na gruncie przepisów obecnie obowiązujących.

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na obowiązki Państwa firmy.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs