Ceny transferowe priorytetem Ministerstwa Finansów na 2016 r.

Ceny transferowe priorytetem Ministerstwa Finansów

Zgodnie z komunikatem „Ceny transferowe – zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016”, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w dniu 18 grudnia br., jednym z priorytetów Ministerstwa na nadchodzący rok będzie weryfikacja cen transferowych, tj. cen w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Komunikat ten jest potwierdzeniem założeń, jakie znalazły się w „Planie działalności Ministra Finansów na 2016 rok”, w którym wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa oraz ochrona interesów i praw majątkowych skarbu państwa postawione zostały na pierwszym miejscu wśród celów przewidzianych do realizacji w nadchodzącym roku. Zadania Ministerstwa objąć mają m.in. zapobieganie unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania

1000

Kontakt

Jacek Bajger, KPMG w Polsce

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Ceny transferowe priorytetem Ministerstwa Finansów na 2016 r.

Ministerialna zachęta do dokonywania korekt deklaracji podatkowych

W swoim komunikacie z 18 grudnia Ministerstwo Finansów zauważa, że „często w praktyce spółka-córka płaci spółce-matce (lub innej w grupie) za określone dobro lub usługę (na przykład korzystanie z logotypu czy usługę doradczą) znacznie wyższą kwotę niż wynosi jej wartość rynkowa. (…) Na takiej praktyce traci budżet państwa, bo firma wykazuje fakturę w kosztach uzyskania przychodu, zmniejszając swoją podstawę opodatkowania i odprowadza do budżetu państwa mniejsze podatki. Działając w taki sposób przedsiębiorstwo narusza przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Ministerstwo Finansów przypomina, iż – w myśl art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej – podatnicy mają możliwość skorygowania złożonych deklaracji bez podania przyczyn. Według Ministerstwa Finansów „Spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%”. Jeśli jednak korekta zeznania podatkowego będzie efektem przeprowadzonej kontroli skarbowej, odsetki takie będą należne w pełnym wymiarze. Ministerstwo zachęca zatem podatników, którzy stosowali ceny nierynkowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, do składania korekt za lata 2011-2015 do końca pierwszego kwartału 2016 r.

Dodatkowo Ministerstwo przestrzega przed dokonywaniem przed końcem roku transakcji zmierzających do zmniejszenia dochodu do opodatkowania: „w związku z praktyką dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany dochód, MF rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015”. Zgodnie z komunikatem, działania takie zostaną zbadane w drugim kwartale 2016 r.

Konkretne plany – konkretne działania

W ślad za deklaracjami dotyczącymi priorytetów Ministerstwa Finansów idą konkretne działania, mające na celu umożliwienie realizacji postawionych celów. Jak zauważa Ministerstwo w swoim komunikacie w związku z narastaniem ilości transakcji, w których grupy podmiotów powiązanych stosują ceny nierynkowe „Ministerstwo Finansów przyjęło, że w 2016 roku będzie to [tj. weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych] jeden z priorytetów administracji skarbowej. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań”.

Pełny tekst komunikatu można odnaleźć na stronie ministerstwa finansów.

Pozostałe działania

Jak wynika z opublikowanego wcześniej „Planu działalności Ministra Finansów na rok 2016”, Ministerstwo planuje m.in. opracowanie projektu założeń do projektu ustawy o kontroli skarbowej, która ma zwiększyć skuteczność i adekwatność kontroli skarbowej w zwalczaniu przestępczości podatkowej oraz zapewnić spójność uregulowań dotyczących kontroli skarbowej z założeniami nowej Ordynacji podatkowej.

Zasada ceny rynkowej

Przypominamy, iż ceny w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny odpowiadać cenom, jakie w porównywalnych transakcjach ustaliłyby podmioty niezależne, tj. odpowiadać zasadzie ceny rynkowej (arm’s-length principle).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do cen i warunków stosowanych w transakcjach zawieranych przez Państwa z podmiotami powiązanymi prosimy o kontakt.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Zapisz się teraz.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs