Outsourcing sposobem na cyfrową transformację

Outsourcing sposobem na cyfrową transformację

Tempo, w jakim zmieniają się technologie cyfrowe, zmusza organizacje do ciągłych inwestycji i ponoszenia coraz wyższych kosztów operacyjnych.

1000

Tempo, w jakim zmieniają się technologie cyfrowe, zmusza organizacje do ciągłych inwestycji i ponoszenia coraz wyższych kosztów operacyjnych. Rozwiązaniem, które pozwala opanować ten swoisty wyścig zbrojeń i ustabilizować wydatki na IT, jest częściowe przekazanie zadań do zewnętrznego partnera.

W dynamicznie zmieniającym się świecie przedsiębiorstwa poszukują nowych modeli operacyjnych, żeby odnieść sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Systemy i usługi IT stały się absolutnie krytycznym elementem dla powodzenia skutecznej transformacji cyfrowej organizacji. Kierownictwu przedsiębiorstw, a w szczególności dyrektorom i kontrolerom finansowym, coraz trudniej jest akceptować kolejne nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne związane z „wyścigiem zbrojeń" w obszarze IT, tym bardziej że zdecydowanie mniej rozumieją strukturę tych kosztów niż resztę biznesu, który nadzorują. Z tego względu coraz większe znaczenie ma outsourcing usług IT. Pozwala on nie tylko szybko i optymalnie wdrażać nowe rozwiązania, ale także przerzuca na zewnętrznego dostawcę usług dużą część ryzyka technicznego, gdyż outsourcer, który w naturalny sposób wykorzystuje efekt ekonomii skali i zakresu, może zdecydowanie szybciej i efektywniej reagować na rozwój technik informacyjnych.

Globalne badanie na temat trendów w outsourcingu usług IT firmy doradczej KPMG potwierdza zalety płynące z tego rozwiązania. Badanie zostało przeprowadzone z myślą o potrzebach, oczekiwaniach i obawach usługobiorców, po raz pierwszy objęło Polskę. Wyniki pokazały, że choć koszty są nadal najważniejszym aspektem przy wyborze modelu funkcjonowania IT, to coraz większe znaczenie ma dostęp do usług wyższej jakości oraz kompetencji, które sprzyjają szybkiemu wdrażaniu innowacji. Waga dostępu do specjalistycznych umiejętności w obszarze IT, kluczowych dla szybkiego wprowadzania innowacji, będzie nadal rosnąć. Według respondentów, zaletą outsourcingu jest też zdecydowane skrócenie czasu na identyfikację i wdrażanie nowych rozwiązań w porównaniu z projektami informatycznymi prowadzonymi przez organizacje samodzielnie oraz wyższa elastyczność kosztowa (zobacz ramkę IT w najbliższych 2-3 latach).

Outsourcing sposobem na cyfrową transformację

Usługi w chmurze mają duży potencjał

Najszybciej rozwijającym się obszarem outsourcingu IT są technologie funkcjonujące w chmurze obliczeniowej. Do najistotniejszych rozwiązań należą: SaaS (oprogramowanie jako usługa), IaaS (infrastruktura jako usługa) oraz PaaS (platforma jako usługa). Te trzy rodzaje usług są w naturalny sposób oparte na najnowszych trendach technicznych i biznesowych. Badanie pokazało, że zdecydowana większość przedsiębiorstw jest świadoma tego potencjału, ale aż 60% organizacji wciąż przeznacza na cloud computing poniżej 10% budżetu IT.

Z czego biorą się te uprzedzenia? Wypowiedzi respondentów wskazują, że menedżerowie obawiają się umieścić na zewnątrz dane firmowe z trzech kluczowych powodów: polityki przedsiębiorstwa, przepisów regulacyjnych oraz troski o bezpieczeństwo i ochronę danych. Wielu szefów IT jest nadal przekonanych, że firmowe dane lepiej ochronią własne służby niż specjalistyczni dostawcy. Ich obawy budzi również skuteczność integracji rozwiązań w chmurze z resztą usług i zasobów IT. Negatywny wpływ na postrzeganie takiego modelu mają też nagłaśniane w mediach przypadki wycieku danych.

Wraz z rosnącą popularnością outsourcingu IT pojawiają się w firmach zupełnie nowe wyzwania. Wybór rozwiązań jest dokonywany często przez decydentów związanych z funkcjami biznesowymi, które mają być wspomagane przez technologie informacyjne. Dlatego nową kompetencją staje się podejście do integracji oraz zarządzania usługami (Service Integration And Management - SIAM). Ten istotny obszar obejmuje także decyzje dotyczące tego, które usługi IT należy outsourcować, a które zatrzymać wewnątrz organizacji (także w ramach własnego centrum usług wspólnych), i wymaga poprawy, bowiem badanie KPMG pokazuje, że połowa przedsiębiorstw nie jest obecnie zadowolona ze swojego systemu integracji oraz zarządzania usługami. Wiążą się z tym kłopoty wynikające z konieczności zarządzania rosnącą liczbą zewnętrznych dostawców, a problem narasta, ponieważ jeszcze niedawno przedsiębiorstwa realizowały zadania IT całkowicie samodzielnie albo korzystały z 1-2 firm outsourcingowych. Obecnie mają dużo więcej zewnętrznych partnerów, dlatego rozwój kompetencji potrzebnych do zarządzania outsourcingiem usług IT świadczonych równocześnie przez wielu dostawców staje się konieczny. Istotnym elementem takiego systemu jest strukturalne zarządzanie outsoucerami, co sprzyja budowaniu przez nich wartości.

Silna pozycja Polski

Rosnąca popularność usług outsourcingowych IT jest dużą szansą dla Polski, będącej jednym ze światowych liderów w branży. Co prawda, od lat najbardziej preferowaną lokalizacją centrów EPO (Business Process Outsourcing) są Indie - aż 42% respondentów KPMG korzysta z usług IT świadczonych z tej lokalizacji - ale krajem drugiego wyboru jest Polska - na outsourcing „made in Poland" decyduje się 8% odbiorców.

Silną pozycję na rynku outsourcingu IT zawdzięczamy renomie naszego kraju, dysponującego dużą pulą utalentowanych, młodych i energicznych ludzi o dużych kompetencjach w obszarze technik informacyjnych. Choć polscy specjaliści są zdecydowanie drożsi niż na przykład informatycy z Indii, jednak inwestorzy doceniają ich wysokie kompetencje techniczne, a szczególnie jakość pracy. Z punktu widzenia zewnętrznych inwestorów lokujących centra EPO IT w naszym kraju, liczy się także stabilność polityczna i gospodarcza Polski oraz jej ciągły rozwój, co w połączeniu z naszym członkostwem w Unii Europejskiej zapewnia zagranicznym inwestorom poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie pomocnym elementem w przyciąganiu międzynarodowych korporacji jest również zachodząca na naszych oczach radykalna poprawa infrastruktury (drogi, lotniska, hotele, łączność teleinformatyczna).

Niestety, z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw lokowanie dużych, zagranicznych centrów BPO IT w kraju implikuje coraz większe trudności w rekrutacji specjalistów. Firmy podpisują nawet z wyższymi uczelniami umowy, oferując najlepszym studentom stypendia naukowe, byle tylko ściągnąć ich po studiach do siebie. Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze, że międzynarodowe centra BPO IT tworzą cenne kompetencje, które będą coraz bardziej przydatne dla polskiego biznesu i administracji.

 

Źródło: Harvard Business Review Polska, czerwiec 2015 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs