Dagmara Wojnar

Partner Associate, Head of CFO Advisory

KPMG w Polsce

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze finansowym, z czego ponad 10 lat w świadczeniu usług doradczych i ponad 10 lat po stronie biznesu. Zarządzała jednostką Controlingu / MIS w jednym z największych banków w Polsce. Była odpowiedzialna za dostarczanie kompleksowej informacji zarządczej (w tym budżetów, prognoz, analiz opłacalności planów finansowych, informacji na temat rentowności klientów, projektów, business case’ów, itp. dla różnych grup interesariuszy). Była członkiem wielu komitetów decyzyjnych w banku, w tym ALCO, Komitetu Kapitałowego, Komitetu Ujawnień, Komitetu ds. Inwestycji i Wydatków, a także członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych banku. Prowadziła projekty mające na celu wypracowanie strategii banku, zarządzanie organizacją w trakcie pandemii, optymalizację wyniku banku, zarządzanie rentownością, optymalizację bazy klientów, budowanie doświadczeń pracowników i klientów banku, poprawę NPS, transformację i automatyzację funkcji finansowej, wdrożenie portalu MIS oraz portalu do planowania, zarządzania kapitałem, integracji funkcji finansowej podczas fuzji i przejęć. Pracując w branży konsultingowej, brała udział w wielu projektach dla dużych banków i instytucji finansowych dotyczących wdrożenia i doradztwa z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przeglądów portfela kredytowego i wyceny do wartości godziwej portfeli kredytowych. Posiada bogate doświadczenie transakcyjne dla podmiotów sektora finansowego, związane z przeglądami due dilligence oraz doradztwem przy zamknięciu transakcji fuzji i przejęć (M&A). Prowadziła również projekty potranzsakcyjne dotyczące integracji obszarów finansów i ryzyka. Ponadto posiada bogate doświadczenie w obszarze badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych instytucji finansowych, zarówno zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Była także zaangażowana w projekty implementacji SOX 404, przeglądy efektywności kontroli wewnętrznej oraz procesy emisji instrumentów dłużnych w sektorze finansowym. Propagatorka nowoczesnej funkcji finansowej i budowania partnerstwa finansów i biznesu.

  • Magister nauk ekonomicznych, Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie

  • Multinational/Executive MBA, Best Academic Performance Award, ESADE & Adolfo Ibanez Business School, Hiszpania & Chile

  • Strategic Management in Banking Program, INSEAD, Francja

  • Banking Controlling Course, Warszawski Instytut Bankowości

  • Członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

  • Biegły Rewident, KIBR