Roman Lisiecki

Wicedyrektor, Deal Advisory, Zespół Wycen

KPMG w Polsce

Rozpoczął swoją karierę zawodową w 2011 roku, od tego czasu pracując w bankach, domach maklerskich, a także w firmach doradztwa finansowego. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć po stronie kupującego i sprzedającego, przygotowaniu wycen, weryfikacji modeli finansowych oraz w analizie opłacalności projektów. Wykonał oraz nadzorował wykonanie szeregu modeli finansowych, wycen transakcyjnych, księgowych (zgodnie z wymogami sprawozdawczości finansowej), prawnych, podatkowych i innych, a także przeprowadził przeglądy wycen przygotowanych przez podmioty zewnętrzne. W ostatnich latach brał udział w szeregu projektów dla wielu znaczących podmiotów na polskim rynku (w tym wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), w tym podmiotów działających w sektorach: finansowym (banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe, firmy windykacyjne), energetycznym (OZE, energia konwencjonalna) i wielu innych. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego (nr 373), wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  • Magister nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Finanse i Rachunkowość

  • Magister nauk ekonomicznych, Universitaet zu Koeln (Niemcy), kierunek: Business Administraiton

  • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, kierunek: Prawo

  • Chartered Financial Analyst (CFA), członek CFA Institute

  • Licencja doradcy inwestycyjnego (numer licencji: 373)

  • Licencja maklera papierów wartościoywch (numer licencji: 2189)

  • Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa