Tematilsyn - klimarisiko i og utenfor årsregnskapet

Hva kan du gjøre i 2023 for å ta hensyn til Finanstilsynets tilbakemeldinger?

Hva kan du gjøre i 2023 for å ta hensyn til Finanstilsynets tilbakemeldinger?

Tematilsyn - klimarisiko i og utenfor årsregnskapet

Finanstilsynet gjennomførte tematilsyn for utvalgte noterte foretak sin klimarelaterte rapportering

 

Basert på Finanstilsynets rapport anbefaler vi at selskapene:

– Gir tydelig informasjon om hvilken type klimarisiko selskapet er utsatt for og hvordan dette:

  • påvirker den finansielle informasjonenhvordan klima er vurdert i relasjon til nedskrivningsindikatorene etter IAS 36
  • hvordan klimarisiko og muligheter har påvirket utnyttbar levetid, avskrivningsmetode og restverdi for eiendeler etter IAS 16 og IAS 38.
  • Hvordan klimarisiko har hatt påvirkning på vurdering av avsetninger


– Gir opplysninger om hvorvidt selskapets klimastrategi og klimamål er vurdert konkret inn mot utarbeidelsen av årsregnskapet. Dette styrker sammenhengen mellom informasjon i årsregnskapet og informasjon gitt utenfor årsregnskapet.

– Dersom det er utarbeidet spesifikke klimamål, redegjør for hvordan målene skal nås innenfor Scope 1, 2 og 3.

– Passer på at det er konsistens mellom informasjonen i regnskapet og klimarelatert informasjon utenfor regnskapet. Dette gjelder hvilke opplysninger som gis, omfanget av opplysningene og forutsetningene som er benyttet i regnskapsmessige vurderinger.

Omfanget av omtalen vil påvirkes av spesifikke forhold som bransje, virksomhetstype, teknologisk utvikling og fremtidige investeringer.

Finanstilsynets rapport kan du finne her