Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på vind og samtidig skjerpe beskatning av vannkraft

– I tillegg innføres det et såkalt høyprisbidrag på vind- og vannkraft


Bakgrunn

I en pressemelding 28. september 2022 presenterer Regjeringen omfattende skatteskjerpelser begrunnet med at fellesskapet skal få tilbake mer av verdiene som skapes. Forslagene som presenteres er rettet mot produsenter av vind- og vannkraft. I tillegg er det samtidig foreslått innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen - Les egen sak her.

Grunnrenteskatt på vindkraft

Regjeringen mener det finnes en grunnrente i landbasert vindkraft på grunn av et stadig fallende kostnadsnivå, og vedvarende høye kraftpriser. Regjeringen foreslår derfor å innføre grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk fra 2023.

Forslaget vil sendes på høring innen utgangen av 2022, og forslaget innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent. Halvparten av skatteinntektene skal gå til kommunesektoren.

Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt etter modell av dagens regelverk for vannkraftbeskatning. Inntektssiden skal som hovedregel settes til spotmarkedspriser. Det er imidlertid foreslått unntak for kraft som allerede er bundet opp i fastpriskontrakter.

Gjennom en kontantstrømsskatt kommer investeringer til fradrag direkte i investeringsåret. Driftsmidler som allerede er ervervet før grunnrenteskatten innføres, kan fradragsføres gjennom ordinære avskrivninger.

Dersom grunnrenteinntekten blir negativ når kostnadene er trukket fra inntektene, er det lagt opp til at slik negativ beregnet grunnrenteinntekt kan framføres med rente, og komme til fradrag i positiv beregnet grunnrenteinntekt for senere år.  På dette punktet skiller forslaget seg fra vannkraftbeskatningen hvor skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt utbetales.

Den nylig innførte produksjonsavgiften som fordeles til vertskommunen, er foreslått økt fra 1 til 2 øre/kWh, og er tenkt fradragsført i fastsatt grunnrenteskatt. For grunnrenteskattepliktige produsenter blir produksjonsavgiften dermed i utgangspunktet ingen ytterligere belastning..

Det er i tillegg foreslått en ny naturressursskatt som skal inngå i inntektsutjevningssystemet fastsatt til 1,3 øre/kWh som går til henholdsvis kommune og fylkeskommune. Naturressursskatten er fradragsberettiget i fastsatt grunnrenteskatt.

Det anslås et samlet proveny av grunnrenteskatten på om lag 2,5 milliarder kroner hvor altså rundt halvparten skal gå til kommunene.

Effektiv grunnrenteskattesats på vannkraft økes til 45 %

Regjeringen foreslår videre å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022. Forslaget er beregnet til å øke skatteinntektene med om lag 11 milliarder kroner årlig. Effektiv marginalskatt blir 67 % når man tar hensyn til 22 % selskapsskatt.

Fordi det gis fradrag for grunnrenterelatert selskapsskatt i grunnrenteinntekt, vil den formelle grunnrenteskattesatsen isolert sett settes til 57,7 prosent.

Regjeringen foreslår også at inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskattegrunnlaget.

Fordi grunnrenteskatten på vannkraft trekkes fra i grunnlaget for eiendomsskatten, vil økt grunnrenteskatt føre til redusert eiendomsskatt til kommunene.

Høyprisbidrag for vann- og vindkraft

I tillegg til dette foreslår Regjeringen å innføre et høyprisbidrag på vind- og vannkraft der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh. Bidraget er utformet som en særavgift til statskassen.

Høyprisbidraget gjelder all vind- og vannkraftproduksjon, og rammer både små og store kraftverk med unntak av vannkraftverk under 1 MW (mini- og mikrokraftverk). Høyprisbidraget skal gjelde fra 28. september 2022 for grunnrenteskattepliktige vannkraftverk, og fra 1. januar 2023 for øvrige vannkraftverk og vindkraftverk.

Det er eier av kraftverk som er avgiftspliktig, og høyprisbidraget beregnes i utgangspunktet på grunnlag av de faktiske prisene som den avgiftspliktige har oppnådd. Tilleggskrav må imidlertid være oppfylt for at kontraktspriser kan legges til grunn. For finansielle kontrakter inngått senest 27. september 2022 for å sikre inntekter knyttet til salg til spotmarkedspris, fastsettes avgiften på grunnlag av oppnådd pris justert for tap eller gevinst på den finansielle kontrakten.

Det er ikke lagt opp til at høyprisbidraget skal være fradragsberettiget verken i selskapskatt, eller grunnrenteskatten.  

For skattleggingsperioden 28. september til og med 31. desember 2022 skal første forfall for avgiften være 18. januar 2023. For 2023 skal avgiften rapporteres og betales til Skatteetaten månedlig.

 

Vil du snakke med spisskompetansen på området?

Ta kontakt med:

Trond Thorvaldsen
trond.thorvaldsen@kpmg.no
+ 47 992 59 515

Jan Erik Greni
jan.greni@kpmg.no
+47 419 21 177