Manglende nøytralitet knyttet til skattemessig behandling av egenkapital og gjeld innenfor selskapsbeskatningen medfører ofte en ikke-optimal finansieringsstruktur fra et forretningsmessig perspektiv.

EU kommisjonen har sendt på høring et forslag som tar sikte på å redusere de skattemessige ulikhetene ved valg av finansieringsform, samtidig som økt bruk av egenkapital vil kunne sikre mer forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Forslag til direktiv om rentefradrag på egenkapital

11. mai sendte EU-kommisjonen et forslag til nytt EU-direktiv om fastsettelse av regler som skal motvirke skjevheter mellom gjelds- og egenkapitalfinansiering av virksomheter (Debt-Equity Bias Reduction Allowance – DEBRA).

I korte trekk foreslås det innført fradrag for en tenkt rente (notional interest) på egenkapitalen, hvilket vil sikre større grad av skattemessig likebehandling av egenkapital- og gjeldsfinansiering.  

Direktivet foreslår også regler for å begrense fradragsretten for renter for selskapsskatteformål. Disse reglene er tenkt å virke sammen med de allerede vedtatte rentebegrensningsreglene som ble implementert ved innføringen av EUs skatteunngåelsesdirektiv (Council Directive (EU) 2016/1164 - ATAD)

KPMG svarer

Den 29. juli 2022 leverte KPMGs medlemsbedrifter i EU et svar på EU-kommisjonens offentlige høring om det foreslåtte EU-direktivet.

KPMG anerkjenner EUs intensjon om å støtte virksomheter og skape mer forutsigbare rammevilkår for næringslivet, særlig med sikte på å redusere risikoen for insolvens.

Konseptet med et felles rammeverk for regler for å håndtere svakheter knyttet til skatterelaterte skjevheter mellom egenkapital- og gjeldsfinansiering er derfor velkomment.

KPMGs svar fremhever imidlertid en rekke områder der vi mener ytterligere avklaringer kan bidra til at initiativet vil fungere bedre, og øke rettssikkerheten for skattyterne.

I tillegg stiller vi spørsmål ved behovet for et ekstra rentebegrensningstiltak i tillegg til rentebegrensningen innført av ATAD-direktivet, hvilket kan gjøre DEBRA-initiativet upraktisk og mindre nyttig.

Videre prosess

Direktivet skal nå legges fram for Europarådet for vedtak. Intensjonen er at forslaget skal gjelde fra og med 1 januar 2024.

Tatt i betraktning at det rettslige grunnlaget for kommisjonens forslag er artikkel 115 i traktaten om EUs virkemåte (TFEU), krever direktivet enstemmig godkjenning i Rådet. I tillegg vil Rådet først få lov til å vedta teksten når parlamentet og eventuelle relevante komiteer har gitt sine (ikke-bindende) uttalelser.

Dersom direktivet godkjennes i Rådet, vil det tre i kraft den tjuende dagen etter at det er offentliggjort i EUs offisielle tidsskrift.

Les mer om DEBRA-direktivet hos KPMG Global her og her.

Ta kontakt med KPMGs eksperter:


Thor Leegaard

Advokat/Partner

Corporate Tax (Law)

E-post: thor.leegaard@kpmg.no

Telefon: +4740639183


Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager

E-post: trond.thorvaldsen@kpmg.no

Telefon: +4799259515