"Hjemmekontorforskriften" kom allerede i 2002, men har blitt høyaktuell i forbindelse med Covid-19. Bruken av hjemmekontor har økt som følge av pandemien og det har tvunget frem et behov for å justere regelverket slik at det i større grad blir tilpasset den nye hybride arbeidshverdagen. På bakgrunn av dette gjøres det endringer i "Hjemmekontorforskriften" fra og med 1. juli 2022. Blant annet oppheves forskriftens særregler om arbeidstid. 

Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det noen særregler for hjemmearbeid som følger av forskriften, blant annet at det skal inngås skriftlig avtale ved bruk av hjemmekontor, særregler hva angår arbeidstid og hvilke krav som stilles til arbeidsmiljøet i arbeidstakers hjem.

For at forskriften skal få anvendelse, stilles det imidlertid krav til at arbeidet hjemme ikke bare er "kortvarig eller sporadisk". Dette vil primært gjelde ved jevnlig hjemmearbeid som fast ordning, eksempelvis 1-2 to ganger i uken.

Endringene som trår i kraft 1. juli 2022 omfatter følgende:

  • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder
  • Et unntak fra krav til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøfting med tillitsvalgte
  • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder ved bruk av hjemmekontor
  • At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften
  • At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen

Som i dag vil forskriften imidlertid ikke regulere når arbeidsgiver eventuelt kan pålegge hjemmekontor og heller ikke når den enkelte kan kreve det. Videre har den ikke bestemmelser om utstyr eller kompensasjon ved arbeid hjemmefra.

Vår anbefaling er at alle arbeidsgivere setter seg inn i endringene og sørger for å få på plass skriftlige avtaler ved bruk av hjemmekontor. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!


Stine Lettrem

Mail: Stine.lettrem@kpmg.no

Mobil: +4793230114

 

Stine Lettrem