Vi må ta vare på laget for å snu utviklingen, sier Helene Holtskog.

– Alle vet at vi mangler sykepleiere. Samtidig ser vi at både erfarne og nyutdannet helsepersonell slutter i jobben fordi hverdagen er så belastende.

Å få nok “varme hender” er en av våre viktigste samfunnsoppgaver. Nå ønsker Helene at kommuneledere skal stille spørsmål ved rammene som bidrar til å skape situasjonen.

– Jeg mener at den viktigste endringen vi kan gjøre akkurat nå er å se på hvem som gjør hvilke oppgaver. Ikke bare for å få kabalen til å gå opp, men det er også helt sentralt for å beholde de folka vi har og rekruttere nye inn i tjenestene.

Helene forklarer at når medarbeiderne får tilpasset oppgavene til sin kompetanse og bakgrunn, øker både kvalitet, effektivitet og trivsel. Samtidig reduseres belastningen på medarbeiderne. 

– I et av prosjektene reduserte vi sykefraværet fra tjuefem til syv prosent. Dette viser at når kommunen stiller spørsmål ved etablert praksis, våger å tenke nytt og utvikler tjenestene sammen med sine medarbeidere — da får man god effekt.

Helene Holtskog, KPMG

Kommune-nerd

Helene Holtskog leder KPMGs arbeid i primærhelsetjenesten. I jobben hjelper hun kommuner med å realisere sitt eget forbedringspotensial.

– Jeg er en selverklært nerd på alt som har med kommuner å gjøre. Jeg har møtt folk som synes det er en spesiell interesse, men for meg er det veldig motiverende å få hjelpe til med å utvikle vårt felles sikkerhetsnett.

Helene har bred erfaring fra omstilling og endring i kommunene. Under kommunereformen var hun sentral i byggingen av flere nye kommuner, og bisto også i tilpasningsarbeidet for de kommunene som valgte å ikke slå seg sammen.

Med bred erfaring fra omstilling i offentlig sektor er hun opptatt av å skape de gode løsningene sammen med ledelsen og medarbeiderne i tjenestene, og brenner for god forankring og god endringsledelse.

– Det motiverer meg å få gjøre en forskjell for de som trenger det aller mest. Skal vi få til gode løsninger må vi lytte til dem som kjenner tjenestene aller best.

Behovet øker

– Helsetilbudet i kommunene er veldig bredt. Det omfatter alt fra fastleger, hjelp til å mestre hverdagen, lavterskeltilbud til folk som har møtt veggen, hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne, til skaderehabilitering — og bredden i tjenestetilbudet øker stadig.

I tillegg kommer et godt kjent omstillingsbehov som følge av en økende andel eldre. Helene trekker frem den demografiske utviklingen som den største utfordringen fremover. Stadig færre yrkesaktive vil stå bak hver pensjonist de neste tiårene.

– Det kommer ikke til å bli lett. Ikke bare på grunn av omfanget, men forventningene til tjenestene vil også øke dramatisk i fremtiden. Etterkrigsgenerasjonen er en ganske takknemlig gruppe. Jeg føler meg ganske sikker på at neste generasjon ikke vil være like fornøyde med det tilbudet som finnes i dag.

De økonomiske rammene vil mest sannsynlig også bli strammere. Kommunene utfordres derfor både av å måtte tenke nytt om måten oppgavene løses på, og av at løsningene må komme raskt.

– Dette har vi visst om i lang tid. Kommunene har jobbet med å tilpasse seg, men nå begynner endringene i demografien å ta igjen utviklingen av tjenestene. Nå haster det, og i praksis vil det være vanskelig å få kabalen til å gå opp uten å finne nye måter å levere tjenestene på.

For gjør man ikke noe med måten man jobber på i tjenestene vil behovet hos brukerne føre til en enda større belastning for medarbeiderne i helsetjenesten.

– Og resultatet av den type belastning blir ofte høyt sykefravær eller at folk slutter. Nettopp derfor er det så viktig at vi finner løsninger som også tar vare på laget.

Store muligheter

Holtskog mener at teknologi blir en nøkkel når kommunene skal innovere. Hun er likevel opptatt av at dens viktigste rolle er å støtte opp om de varme hendene. 

– Jeg er opptatt av teknologi som en rammebetingelse for gode tjenester, ikke som en løsning i seg selv. Teknologi er verdifullt i å skape god flyt og kvalitet i alt som kan digitaliseres, slik at menneskene kan jobbe mer effektivt. De beste løsningene finner vi når mennesker og teknologi utfyller hverandre. Der ligger det mye potensiale.

Helene trekker frem turnusplanlegging som et godt eksempel på innovasjon som gir de ansatte mer tid. En løsning må kunne mestre kompleksiteten av lovverk, tilpasningsbehov, stillingsprosenter og brukerbehov.

Helene Holtskog, KPMG

– Dette er en oppgave som flere steder kan ta flere uker. Nå er det kommet digitale løsninger som reduserer tidsbruken fra uker til timer. Dette viser at det går an.

– Derfor er jeg opptatt av det mulighetsrommet som finnes innenfor dagens rammer. Det er et stort potensiale uten at det nødvendigvis blir dyrere. Når vi utfordrer etablerte sannheter kan vi sikre gode dager — både hos de som får tjenesten og de som gir den.