Opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap utvides (og tilføres en rapporteringsforpliktelse?)

Opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap utvides

Det ble i statsbudsjettet 2018 innført ny og særlig gunstig ordning for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap. Antall ansatte i selskapene og opsjonsfordel per ansatt økes. I tillegg kommer det mest sannsynlig en rapporteringsforpliktelse fra 2021.

1000

Den gunstige beskatningen som ble vedtatt i 2018 medførte at skattlegging av opsjonsfordelen først skulle skje ved realisasjon av aksjene. Dette gjelder aksjer til underkurs eller tildeling av opsjoner i arbeidsforhold, det vil si aksjer eller opsjoner i det selskapet man arbeider i. Vilkår (fra 2018) for sen beskatning er:

  • Økes til inntil 12 ansatte (fra 10 ansatte)
  • Omsetning og balansesum inntil 16 mill. kroner
  • Selskapet er seks år eller yngre
  • Opsjonsfordelen som omfattes økes med kr 500 000 i løpet av den enkeltes ansettelsesforhold i et selskap til kr 1 mill.
  • Begrenset til personer som ansettes etter 1. januar 2018

Arbeidsgiver skal innrapportere opsjonsfordelen først når skatteplikten oppstår og hovedregel er ved arbeidstakers salg av aksjene som er kjøpt ved opsjonen. Her er det likevel tidsbegrensninger; fra den ansatte får opsjonen til den løses inn i aksjer må det gå minst tre år og maksimalt ti år. Denne rapporteringsordningen ønskes endret.

Departementet vil sende på høring et forslag til en enkel rapporteringsplikt for bruken av ordningen. En eventuell rapporteringsforpliktelse antas vil tre i kraft i 2021.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.