Vedrørende KPMGs granskning av Mattilsynet

Vedrørende KPMGs granskning av Mattilsynet

Til informasjon:

1000

Den 16. september 2019 offentliggjorde Landbruks- og matdepartementet at KPMG er tildelt oppdraget med å granske Mattilsynets forvaltningspraksis.

Nærmere om vårt mandat

Granskningen skal besvare to hovedspørsmål:

  1. Har Mattilsynet et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og følges rutinene?
  2. Hvordan er forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet?

Granskingen skal primært se på Mattilsynets tilsynsvirksomhet i primærproduksjonen i grønn og blå sektor, dvs. husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Det er dagens status for Mattilsynets tilsynsvirksomhet som skal belyses. Aktuell tidsperiode vil primært være 2017-2019.

KPMGs rapport er planlagt ferdigstilt den 10. desember 2019.

Informasjon og henvendelser fra næringsaktører

KPMG anser det som viktig å legge til rette for at relevante næringsaktører får muligheten til å belyse forhold som berører vårt mandat. Vi vil derfor innhente informasjon fra interesse- og arbeidsgiverorganisasjoner i både grønn og blå sektor om deres medlemmers erfaringer med Mattilsynet.

Vi mottar også mange direkte henvendelser fra aktører som ønsker å formidle opplysninger i granskingen. Vi har dessverre ikke anledning til å besvare alle henvendelser direkte eller gå inn i enkeltsaker. Det vil falle utenfor omfanget og rammene for vårt mandat.

Dersom du allikevel ønsker å formidle informasjon og/eller har innspill til våre undersøkelser kan du sende dette til: gransking.mattilsynet@kpmg.no

Pressehenvendelser

KPMG vil ikke gi kommentarer vedr. granskingen til media mens oppdraget pågår. Allle henvendelser fra pressen må rettes til Landbruks- og matdepartementet.

Vi viser for øvrig til informasjon lagt ut på: www.regjeringen.no/lmd

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.