Norge på 5. plass i 'The Variables for Sustained Growth'

Norge på 5. plass i VGS-index

The Variables for Sustained Growth (VSG Index) måler potensialet for produktivitet i ulike land, med utgangspunkt i ulike variabler. Økonomisk vekst er først og fremst en konsekvens av tre faktorer: en voksende arbeidsstyrke, en økning i kapitalbeholdning og forbedringer i produktivitet. Produktivitet spiller derfor en avgjørende rolle i et lands 'søken etter økonomisk vekst og velstand'.

1000
Rune Skjelvan

CEO & Head of Advisory

KPMG i Norge

E-post
Growth

Det er mange faktorer som er egnet til å påvirke produktiviteten, men for offentlige beslutningstakere og investorer er det viktig å forstå hvordan produktiviteten utvikler seg over tid, og hvordan hvert enkelt lands presterer med andre sammenliknbare land. Slik innsikt gir bedre forståelse av det økonomiske vekstpotensialet i landet, og hvordan det kan forbedres.

VSG Index fokuserer på variabler som politikere kan påvirke. Noen VSG indikatorer, slik som utdanning og teknologi, har potensielt stor innvirkning på et lands økonomiske vekst og velstand.

VSG Index er delt inn i fem pilarer:

■ Makroøkonomisk stabilitet

■ Åpenhet for å tilegne
   seg 'beste praksis'

■ Infrastruktur

■ Humankapital

■ Kvalitetene på offentlige institusjoner

VGS Index kan benyttes av regjeringer og investorer, i kombinasjon med andre måleindikatorer, for å vurdere et vekstpotensial på lang sikt - og som en benchmark mot andre land.

 

 

Viktigste funn
Vesteuropeiske land dominerer årets index. Singapore og Hong Kong er de
eneste 'ikke-europeiske' landene som får plass blant topp 10. Sveits scoret
høyest, etterfulgt av Nederland og Luxembourg, Hong Kong og Norge. Resten av de nordiske landene følger på plassene etter, i rekkefølgen Finland, Danmark, Sverige og Island.

Blant de de asiatiske økonomiene, kommer Malaysia høyt opp. Afghanistan
er rangert blant de svakeste. Kina har avansert jevnt og trutt de siste 10
årene, hovedsakelig takket være forbedringer i transportkvalitet og teknologi. I Latin Amerika opprettholder Chile førsteplassen til tross for en liten nedgang de siste fem årene. Til tross for at mer enn halvparten av de afrikanske landene opplever en økning i sin VSG score mellom 2001 og 2016, har gapet mellom Afrika-gjennomsnittet og verdensgjennomsnittet økt i perioden.

Resultatene viser at 2016 VSG Index er dominert av land med høy inntekt, men inntekten alene avgjør ikke resultatene. Politikerne har en rolle i å forbedre sitt lands vekstpotensial, og dette er som blir målt i VSG.

Nye politiske endringer kan få betydelig innvirkning på et lands VSG-score. Brexit, for eksempel, kan få Storbritannias VSG score til å falle som følge av lavere handel grunnet nedgang i EU migrasjon. I USA blir det spennende å se hvilken innvirkning det får på VGS at en ny president, med en ny politikk, kommer til roret. 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.