Momsfritt å spå fra Svalbard

Momsfritt å spå fra Svalbard

Selskaper på Svalbard kan selge spådommer momsfritt til norske forbrukere, uavhengig av hvor underleverandørene sitter. Dette hadde Skattedirektoretat selv forutsett for ti år siden.

1000
Svalbard

Oslo tingrett har sett nærmere på spørsmål om avgift ved salg av fjernleverbare tjenester. I denne saken solgte en norsk selskap spåtjenester til et selskap på Svalbard. Siden tjenesten ble solgt ut av Norge, var det ikke norsk moms på tjenestene.

Svalbard-selskapet solgte så spåtjenester til norske forbrukere, uten moms. Når denne typen ikke-fysiske tjenester selges til Norge har ikke selger plikt til å registrere seg og beregne norsk moms. En næringsdrivende kjøper skal selv beregne moms, såkalt snudd avgiftsberegning. Men i denne saken var kjøperne privatpersoner, og da skal ikke kjøper beregne moms.

Etter Skatteetatens syn burde dette selskapet på Svalbard i realiteten anses som norsk, med plikt til å ta norsk merverdiavgift. Retten var ikke enig i dette, særlig ut fra at Svalbard-selskapet var etablert med egne lokaler og ansatte på Svalbard. Det var derimot ingen ansatte eller lokaler i Norge. Det var derfor ikke grunnlag for å si at selskapet burde vært registrert i Norge.

Et interessant moment ved saken er at Skattedirektoratet (SKD) har behandlet dette spørsmålet før, i en bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra 2006. SKD konkluderte her med at en organisering som dette var akseptabelt. SKD la da vekt på at etableringen på Svalbard måtte være reell, altså at det må være ansatte på Svalbard, og de må ha en aktiv rolle virksomheten.

Det er ikke kommet noe generell informasjon som tilsier at SKD har forlatt dette standpunktet. Tvert imot, i den siste utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er det referert til denne BFUen. Det fremgår ikke direkte av dommen hvordan dette henger sammen, men sett utenfra fremstår det som merkelig at Skatteetaten argumenterer mot sine egne uttalelser. Det er imidlertid flere tilfeller de siste årene hvor Skatteetaten synes å ha problemer med å bli enig med seg selv, og man må til tider være synsk for å vite hva som er gjeldende holdning og praksis.


Kontaktperson

Hans Martin Asheim, advokat/ manager
hans.martin.asheim@kpmg.no
+47 4063 9631

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.