Endringer i reglene for verdipapirfond

Endringer i reglene for verdipapirfond

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 har finansdepartementet foreslått presiseringer i de nye reglene for beskatning av verdipapirfond og deltakere i verdipapirfond.

1000
Tall fra aksjebørs

Den første presiseringen som er foreslått gjelder grunnlaget for personlig deltakers skjerming for verdipapirfondets aksjeandel. Etter de nye reglene skal verdipapirfond vurderes etter en sjablongregel. Der aksjeandelen i fondets portefølje består av over 80 prosent aksjer anses også de øvrige inntektene i fondet for å være aksjeinntekter, og for de tilfeller andelen er under 20 prosent anses hele porteføljen som verdipapirer. Departementet foreslår at tilsvarende sjablong skal legges til grunn for utregning av skjerming.

Den andre presiseringen som er foreslått gjelder forholdet mellom de reglene om oppjustering av aksjeutbytte og aksjegevinster som ble innført med virkning fra 1. januar 2016 og de nye skattereglene for verdipapirfond. Finansdepartementet foreslår av symmetrihensyn at oppjusteringen skal følge sjablongregelen slik at oppjustering kun skjer for den delen som relaterer seg til aksjeandelen i fondet.

Det er foreslått at begge endringene trer i kraft med virkning for inntektsåret 2016.
 

Forfatter av artikkelen:

Marius Aanstad
marius.aanstad@kpmg.no
+47 4063 9551

 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.