• Sander van der Meijs, Director |
  • Jeroen Gielen, Partner |

Een goede kapitalisatie is belangrijker voor verzekeraars dan winst boeken. Daarom komt de kunst van het kapitaal genereren steeds meer centraal te staan in de strategie en operatie van deze ondernemingen. De zogeheten Free Capital Generation (FCG) was ooit alleen een speeltje van financials, maar wordt nu de maat voor alles wat een verzekeraar doet en laat.

Wat is succes voor een verzekeraar? In snel en ingrijpend veranderende (markt)omstandigheden veranderen ook de criteria waaruit partijen kunnen afleiden dat ze op het goede spoor zitten. In de verzekeringssector is dat zeker het geval: digitalisering, lage rentetarieven en veranderende klantbehoeftes leiden tot een herbezinning op de bedrijfsmodellen en een kritische blik op de strategie, inclusief de genoemde vraag naar hoe succes eigenlijk gedefinieerd moet worden. Gericht op aandeelhouderswaarde gaat het dan met name om de mogelijkheid dividend uit te keren en om de potentie om toekomstige strategische investeringen te doen.

Beide opties hangen helemaal af van de solvabiliteitspositie van de verzekeraar. Daar komt de maatstaf Free Capital Generation (FCG) om de hoek kijken: de FCG is de hoeveelheid kapitaal die een verzekeraar kan vrijmaken bovenop de doelkapitalisatie, dat wil zeggen het kapitaal dat al aangehouden moet worden om te voldoen aan Solvency II, de regels van de toezichthouders. Solvency II bepaalt hoeveel reserves de verzekeraar achter de hand moet houden voor de activiteiten die hij verricht.

Reserves aanhouden heeft een prijs en dus draait FCG om de kunst deze reserves zo efficient mogelijk in te zetten. De crux is dat dit relevant is voor zowel strategie, processen als besluitvorming en dat in de gehele organisatie van de verzekeraar; zeker niet alleen voor Finance of voor Actuariaat. Parallel daaraan is het dus zaak deze maatstaf in te bedden in de gehele organisatie. 

Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Zoals gezegd: FCG staat centraal bij elk nieuw product, bij elke belegging, bij elke overname, bij elke verkoop of uitbesteding van activiteiten en bij elke kostenoperatie. Daarom is het van belang dat elk bedrijfsonderdeel en elke beslisser inzicht heeft in de factoren die bepalend zijn voor FCG. En dat elk bedrijfsonderdeel en elke beslisser de 'FCG-taal' kent en eenduidig weet te gebruiken. Zo kan FCG uitgroeien tot de gemeenschappelijke noemer voor alle communicatie over waardecreatie binnen de onderneming. 

Is uw organisatie al in staat om FCG als referentiekader te gebruiken? Het verschilt per verzekeraar, zo is onze ervaring. Herverzekeren of niet? Uitbesteden of niet? De financiële structuur aanpassen? De productmix wijzigen? De mate waarin die keuzes de FCG beïnvloeden is voor geen enkele onderneming hetzelfde. Bovendien is de ene onderneming beter geëquipeerd om die invloed vast te stellen dan de andere. KPMG heeft daarom een FCG Maturity Scan ontwikkeld, die op deze vragen antwoord geeft. Ten eerste analyseren wij de diverse FCG-gebieden die relevant zijn voor juist uw organisatie en ten tweede gaan we na hoe volwassen de organisatie is in het kunnen toepassen van deze maatstaf voor waardecreatie. 

Het resultaat van de FCG Maturity Scan is een plan, een route, om ten volle gebruik te kunnen (gaan) maken van deze kapitaalmaatstaf. Wij laten u graag zien wat dit instrument kan betekenen voor uw organisatie. Neem contact met ons op en dan hopen wij met u in gesprek te kunnen gaan over wat Free Capital Generation kan bijdragen aan het succes van uw onderneming.