• Chris Hoffman, Partner |
  • Ramazan Akca, Senior Manager |

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel noodzaakt pensioenfondsen tot een volwassen datamanagementorganisatie. Om die transitie te realiseren moeten data namelijk beschikbaar kunnen komen op allerlei mogelijke manieren en in allerlei verschillende vormen. Dat vereist het beschouwen en behandelen van data als een 'asset': een uiterst belangrijke grondstof van 'het product' pensioen.

Waar de data van pensioenfondsen nu nog voor een groot deel betrekking hebben op groepen deelnemers of op alle deelnemers, hebben ze in het nieuwe stelsel merendeels betrekking op individuen. Qua datamanagement komt dit neer op een aardverschuiving: de data moeten veel meer in detail kenbaar zijn en op meerdere en lagere niveaus beschikbaar komen. Bovendien gaat het tijdens de transitie ook om nieuwe data, namelijk data die de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel inzichtelijk moeten maken voor de deelnemers en de data die tijdens de transitie nodig zijn voor de pensioenfondsen zelf om de juiste inrichtingskeuzes te maken. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze data (over de individuele vermogensopbouw van deelnemers en de onderbouwing van de transitie) zullen van cruciaal belang zijn voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel. Want dat de overgang naar dat nieuwe stelsel bij veel deelnemers veel vragen gaat oproepen, dat staat wel vast.

Pensioenfondsen kunnen er daarom niet meer omheen data als een asset te zien, een bedrijfsmiddel: een waardevol bezit waarvan de kwaliteit mede de waarde bepaalt van de dienstverlening van het fonds. Meerdere fondsen doen dat al en voeren met het oog daarop een volwassen datamanagementbeleid. Maar er zijn ook pensioenfondsen die in dit opzicht minder ver zijn. Het eigenaarschap van de data is niet bepaald, de verslaglegging is niet gestructureerd en consistent en er is geen bewustzijn van de kansen die een gedegen datamanagement biedt. In een dergelijke situatie wordt voor elk product (bijvoorbeeld een rapportage aan DNB) een nieuwe datastructuur opgetuigd, meestal reactief.

In het nieuwe stelsel voldoet deze opzet niet meer. Daarvoor zijn de veranderingen te ingrijpend. Dat is de reden dat datamanagement nú strategische aandacht nodig heeft. U kunt daar onmiddellijk mee beginnen. Een datamanagement-volwassenheidsmeting * bijvoorbeeld geeft het broodnodige inzicht en parallel daaraan kunt u ook al starten met de zogeheten ‘no regrets’** op het gebied van datamanagement.

Datamanagement-volwassenheidsmeting

Het betreft een scan gericht op de volwassenheid van de maatregelen rond data binnen de organisatie. Deze scan is gebaseerd op een uitgebreid raamwerk met een elftal componenten van datamanagement. Typische vragen die aan bod komen in de scan zijn onder andere:

  • Zijn er een visie en strategie voor data?
  • Hoe is het dataeigenaarschap belegd?
  • Hoe worden de data beschermd?
  • Welke processen zijn er om data als een asset te kunnen beheren, van creatie tot en met het uiteindelijk verwijderen?

Een volwassenheidsmeting resulteert in een rapport dat aangeeft in welke fase van volwassenheid de organisatie zich bevindt en wat de te nemen stappen zijn om de volgende fase te bereiken. Deze maatregelen worden verwerkt in een ‘routekaart op maat’ voor de organisatie.

De volwassenheidsmeting leent zich uitstekend om de volwassenheid te meten van de organisatie in relatie tot de toekomstige datamigratie die noodzakelijk is als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. 

No regrets

Om datamanagement te kunnen uitvoeren moet de organisatie aan een aantal fundamentele eisen voldoen. Om te beginnen moet er kennis van en inzicht in de data zijn. Welke data zijn er en welke data zijn daarvan belangrijk (niet alle data zijn namelijk belangrijk)? Om welk type data gaat het? Wat is de kwaliteit van die data? Welke data moeten migreren in het transitieproces? Dergelijke inventarisaties leveren altijd waardevolle inzichten op en zijn nooit verspilde moeite. Vandaar 'no regrets'.

KPMG helpt u graag bij het nemen van deze stappen én in de begeleiding van dit data-avontuur. Wij hebben uitgebreide ervaring met het opbouwen en versterken van datamanagement waar pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties op weg naar het nieuwe stelsel hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast heeft KPMG rijke ervaringen in het voorbereiden en uitvoeren van de daadwerkelijke datamigratie: het sluitstuk van de transitie.

Doel van onze dienstverlening is bovenal uw organisatie te helpen om snel, maar niettemin goed gefundeerd, concreet aan de slag te gaan met het opbouwen en eventueel blijvend versterken van het datamanagement. In de transitie naar een nieuwe pensioenregeling nemen data een cruciale doch onmisbare plaats in. Dat betekent dat er geen tijd te verliezen is.

Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact op met Chris Hoffman of Ramazan Akca.