• Jacco van Kleef, Partner |
  • Wilfred Kevelam, Partner |

De Wet toekomst pensioenen betekent voor pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties dat de komende jaren in het teken staan van verandering. De focus ligt begrijpelijkerwijs allereerst op de vraag hoe die transitie wordt aangepakt. Wees u echter bewust van een valkuil: ook de vraag hoe de organisatie zich na afloop gaat verantwoorden over het transitieproces heeft nu reeds de aandacht van het bestuur nodig. 

Het vergt een hoge mate van professionele distantie: met de blik gericht op het toekomstige pensioenstelsel nu al stilstaan bij de vraag hoe u zich straks kunt verantwoorden over het hele transitieproces naar dat nieuwe stelsel toe. Oftewel ‘begin with the end in mind’.

Hoe kunt u laten zien wat u hebt gedaan en waarom u dit zo heeft gedaan? U wilt aan het einde van het traject niet geconfronteerd worden met allerlei vragen die u niet (meer) kunt beantwoorden. Het inbouwen van cruciale toetsmomenten in het transitietraject zal hierbij behulpzaam zijn, toetsmomenten die u vertellen dat u op het goede spoor zit en dat de beheerste bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. 

Dit begint met de inrichting van het hele transitieproces: zijn de kwaliteitseisen duidelijk, wat zijn de criteria om de voortgang te monitoren en hoe is de projectbeheersing vormgegeven? Naast betrokkenheid van interne sleutelfunctiehouders, kan het wenselijk te zijn het transitieproces, onderdelen daarvan en de feitelijke transitie onafhankelijk en objectief te laten toetsen door een externe accountant, in de vorm van een assuranceopdracht. 

De inrichting en de vastlegging van het transitieproces vormen ook de basis voor de externe verantwoording, bijvoorbeeld in het bestuursverslag en de jaarrekening. Die verantwoording begint ook vandaag, en daar kunnen pensioenfondsen op korte termijn al mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan kostentransparantie. De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zal eerst gepaard gaan met hoge kosten, terwijl de verwachting is dat na de transitie de kosten structureel lager worden. Dit vraagt om een goede toelichting in hetbestuursverslag en de jaarrekening. 

Of het nu gaat om (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, interne en externe toezichthouders of anderen: uw organisatie wil op een degelijke manier aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen over de manier waarop de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is aangepakt. KPMG helpt u daarbij. Enerzijds met onze ervaring als controlerend accountant, anderzijds als verschaffer van assurance over de beheersing van het transitieproces. Deze onafhankelijke zekerheid voorkomt dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met het afleggen van heldere verantwoording? Neem contact op met Wilfred Kevelam of Jacco van Kleef.

 

* Bovenstaande blog is geactualiseerd op 19 juli 2022