• Machiel Koper, Director |
  • Victor Vincent, Senior Manager |

Voor de meeste pensioenfondsen betekent de Wet toekomst pensioenen dat de al opgebouwde pensioenen worden ingebracht in het nieuwe stelsel. Het gezamenlijke vermogen wordt dan omgezet in individuele rekeningen. Dit zogeheten invaren moet 'evenwichtig' gebeuren. De uitdaging zal zijn om, te midden van de complexe actuariële rekenexercities, de blik gericht te houden op dat begrip.

De rekensommen staan niet op zichzelf. Dat klinkt eenvoudig, maar het is niet vanzelfsprekend dat pensioenfondsen dit blijven beseffen tijdens de transitie die ze de komende jaren gaan doormaken. Toch is dat noodzakelijk: u wilt de situatie vermijden waarin de berekeningen stuk voor stuk juist blijken te zijn, maar de uitkomsten niet in lijn met wat als evenwichtig wordt beschouwd. Met andere woorden: te allen tijde moet ook de context van de actuariële berekeningen in het vizier blijven.

Dat vereist een brede blik op die berekeningen. Het zijn niet enkel actuarissen en andere rekenmeesters die hierbij betrokken moeten zijn. Veelal gaat het om verantwoordelijkheden die bij vele stakeholders liggen. Die hebben echter wel behoefte aan duiding met betrekking tot de sommen. Hoe moeten we de cijfers interpreteren? Wat betekenen deze uitkomsten voor de verschillende groepen deelnemers? Hoe zeker zijn deze voorspellingen? Et cetera.

KPMG helpt u hierbij door met de genoemde brede blik naar de rekensommen te kijken. Ten eerste hebben de actuariële berekeningen voor ons geen geheimen: we weten waar de valkuilen in de sommen zitten en wat de grootste risico's van de gebruikte formules zijn. Ten tweede voegen wij daar onze andere specialiteiten aan toe, zoals vermogensbeheer, datamanagement, assurance, pensioenadministratie, wet- en regelgeving, governance en projectmanagement. In die context plaatsen wij de berekeningen. Dat is per slot van rekening ook de context waarin de uitkomsten van die berekeningen (later) moeten functioneren.

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is in eerste instantie geen rekenvraagstuk, maar een verdelingsvraagstuk. Daarom is het noodzakelijk dat alle stakeholders vanaf het begin van het proces betrokken zijn bij de rekenkundige exercities. Niet als rekenmeesters zelf natuurlijk, maar wel als participanten die meedenken en meebeslissen over wat er gebeurt met de uitkomsten van die berekeningen. Daarvoor is het nodig die berekeningen op waarde te kunnen inschatten. Om zeker te weten waarmee men instemt, als men ergens mee instemt. Daarvoor is een vertaalslag nodig en die neemt KPMG, als verbindingsschakel tussen de actuariële functie en de rest van de stakeholders, graag voor zijn rekening.

Zo helpen wij ook grote missers voorkomen. Zijn bijvoorbeeld de aanpassingen in het beleggingsbeleid wel consistent met de afspraken die volgen uit de berekeningen? Is de argumentatie dat er sprake is van evenwichtige belangenafweging wel deugdelijk? Is die goed gedocumenteerd? Of zijn omtrent de beslissingen over al dan niet invaren wel alle mogelijke oplossingen overwogen?

Deze en andere risico's houdt u graag beheersbaar. KPMG staat u daarbij terzijde. Wilt u meer weten over onze aanpak en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Machiel Koper of Victor Vincent. 

 

* Bovenstaande blog is geactualiseerd op 19 juli 2022