• Sander van der Meijs, Director |

Levensverzekeraars doen zichzelf tekort. Het aantal individuele levensverzekeringen vertoont een dalende tendens en dat zou betekenen dat er geen toekomst meer is voor deze producten. Niets is echter minder waar: er liggen volop kansen om met nieuwe levensverzekeringsproducten aan te sluiten bij actuele economische, sociale en demografische ontwikkelingen.  Dat is mede te danken aan de mogelijkheden die digitalisering biedt.

Het is de hoogste tijd dat Nederlandse levensverzekeraars het verleden echt achter zich laten. Het is namelijk te simpel gedacht om uit het dalende aantal polissen van de afgelopen jaren af te leiden dat er geen behoefte meer is aan 'typische' levensverzekeringsproducten. De unieke kenmerken van deze producten, zoals de bescherming bij overlijden en de mogelijkheid om een (gedeeltelijk) gegarandeerd rendement aan te bieden, blijven immers voor grote groepen klanten waardevol. Maar het vergt wel een nieuw en positief elan bij levensverzekeraars om deze producten succesvol te (her)lanceren.

Natuurlijk zat het niet mee, de afgelopen jaren. Om meerdere reden nam de verzekeringsdichtheid bij levensverzekeringen af: de fiscale facilitering van de aflossingsvrije hypotheek verdween, banksparen werd geïntroduceerd, er kwam een provisieverbod en – last but not least – de negatieve publiciteit naar aanleiding van 'de woekerpolisaffaire' bleef geregeld de kop opsteken. Vooral deze laatste kwestie was voor veel levensverzekeraars reden om weinig of geen nieuwe marktactiviteiten te ondernemen ten aanzien van beleggingsverzekeringen.

Daar is nu echter geen reden meer voor. Zeker niet nu er volop mogelijkheden zijn om te laten zien dat het beter kan; met producten die transparanter, flexibeler, eenvoudiger en relevanter zijn. En die toch voldoen aan de behoefte aan zekerheid die nog altijd aan de basis ligt van de vraag naar levensverzekeringen: de wetenschap dat een bepaald doelkapitaal altijd wordt uitgekeerd, ook in het geval van nare gebeurtenissen, waardoor de financiële gevolgen van die nare gebeurtenissen beperkt blijven.

Onder invloed van economische, sociale of demografische trends heeft deze behoefte de afgelopen jaren soms andere vormen aangenomen. Zo is er vraag naar levensverzekeringen met het oog op een speciaal doel, zoals de studie van de kinderen.

Ook is er vraag naar opbouwproducten om te sparen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een huis, auto of dure vakantie en kan men denken aan het verzekeren van een kapitaal in geval van terminale ziekte, voor bijvoorbeeld zorgkosten of aanpassingen aan de woonomgeving. De toename van het aantal gezinnen met twee kostwinners leidt tot een grotere behoefte aan producten die het (volledige) gezinsinkomen verzekeren in geval van overlijden.

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat de (her)introductie van dit type producten een vanzelfsprekendheid is. De uitdagingen zijn groot! Een streep zetten door het verleden betekent niet dat dit verleden genegeerd kan worden: levensverzekeraars moeten zich ervan bewust zijn dat het imago van beleggingsverzekeringen opnieuw moet worden opgebouwd. Samen met het intermediair overigens.

Ook de kenmerken van de producten en de dienstverlening eromheen zullen hierop worden afgestemd. Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende: de producten – inherent ingewikkeld – moeten ook duidelijk zijn, en goed te begrijpen. Dat stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de ondersteuning van adviseurs. Met de inzet van digitale middelen kunnen zij worden geholpen om tijdsefficiënte en goede waardetoevoegende adviesgesprekken te voeren, die klanten het inzicht geven dat ze nodig hebben.

Levensverzekeraars zullen daarnaast willen laten zien dat zij in staat zijn om snel te reageren als de wensen van klanten veranderen. Ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het product, de processen en de systemen moeten snel doorgevoerd kunnen worden.

Communicatie en marketing zullen het hele proces voortdurend begeleiden. Mispercepties van klanten zijn immers niet onwaarschijnlijk, en deze kunnen alleen worden opgelost met informatie, transparantie en acceptatie van het feit dat de organisatie zich kwetsbaar opstelt met de nieuwe producten. Uiteraard vraagt dat ook veel van de kracht van het merk.

Durft u deze uitdagingen aan? Wij zijn ervan overtuigd dat het zal lonen. Levensverzekeringsproducten hebben een unieke waarde voor klanten, en u kunt uw organisatie versterken door die waarde op de juiste manier over het voetlicht te brengen. Wat is die juiste manier? Over die vraag gaan wij graag met u in gesprek.

Drie types levensverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering garandeert de eenmalige uitkering van een bedrag of een reeks uitkeringen als de verzekerde binnen de looptijd van de polis overlijdt. De hoogte van de uitkering aan de nabestaanden kan met het verstrijken van de tijd toenemen, gelijk blijven of afnemen, afhankelijk van de gekozen variant. 

Levensverzekering

Een traditionele levensverzekering is gebaseerd op de inleg van een bedrag ineens of periodieke premiebetalingen door de verzekerde. Als die verzekerde aan het eind van de looptijd nog in leven is, ontvangt hij of zij een gegarandeerd bedrag dat bestaat uit de inleg plus rente en eventuele andere rendementen. Bij Unit-Linked of hybride varianten is het eindbedrag niet volledig gegarandeerd.

Lijfrenteverzekering

Na betaling van een bedrag ineens of meerdere termijnen ontvangt de verzekerde periodiek uitkeringen. Ook hier zijn meerdere varianten mogelijk. De uitkeringen kunnen onmiddellijk of op een latere datum ingaan, ze kunnen tot een bepaalde einddatum of tot het overlijden van de verzekerde doorlopen, en de hoogte van de uitkeringen kan met het verstrijken van de tijd toenemen, gelijk blijven of afnemen. Lijfrenteverzekeringen kunnen individueel of door een werkgever worden afgesloten.