Izstrādāts atsevišķs likumprojekts, lai daļēji pārņemtu Direktīvu (ES) 2022/2523 par globāla minimāla nodokļa līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām pārņemšana, izmantojot tās 50. pantā doto iespēju. 

Esam iepriekš rakstījuši par globālo minimālo UIN (links - Globāla minimālā UIN ieviešanas plāns - KPMG Latvia). Eiropas Savienībā šī iniciatīva ir īstenota ar Padomes 2022. gada 14. decembra Direktīvu (ES) 2022/2523 par globāla minimāla nodokļa līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām Savienībā (turpmāk – Direktīva).

Šobrīd ir izstrādāts atsevišķs likumprojekts, lai daļēji pārņemtu Direktīvu. Faktiski pārņemšana nozīmē Direktīvā dotās atbrīvojuma iespējas īstenošanu – atlikt Direktīvas normu piemērošanu uz 6 gadiem.

Kam nebūs jāpiemēro vispārīgās Direktīvas normas, kas paredz nodrošināt minimālā UIN aprēķinu un nomaksu?

Ja tādas grupas, kuras konsolidētais apgrozījums pārsniedz EUR 750 miljonus, galvenais mātes uzņēmums atrodas Latvijā, tam nebūs jāpiemēro vispārīgās Direktīvas normas, kas paredz nodrošināt minimālā UIN aprēķinu un nomaksu. Šādam galvenajam mātes uzņēmumam būs pienākums izraudzīties citā jurisdikcijā grupas sastāvā esošu vienību, kurai būs pienākums savā rezidences valstī sagatavot un iesniegt deklarāciju, ar ko nodrošina minimāla UIN nomaksu.

Likumprojekts līdz 08.01.2024 vēl ir saskaņošanas procesā.

Vairāk informācijas par globālo minimālo UIN un citām starptautisko nodokļu aktivitātēm var lasīt: EU Tax Centre - KPMG Global

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums