Labvēlīgi grozījumi IIN likumā

Tā kā personas aizvien biežāk izvēlas strādāt attālināti nevis savā pilsonības/nodarbinātības valstī, bet dodas uz citām valstīm, attālinātais darbs ir ieguvis ļoti lielu nozīmi šī brīža darba tirgū. Lai piesaistītu augsti kvalificētu darba spēku, veicinātu komercdarbību un tautsaimniecības attīstību, 2022. gada 29. jūnijā stājas spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, ar kuriem paredzēta iespēja trešo valstu – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – “ESAO”) dalībvalstu pilsoņiem un rezidentiem (turpmāk tekstā – trešo valstu pilsoņi) saņemt digitālo klejotāju vīzu jeb digital nomad vīzu Latvijā.

Kas var pieteikties digitālā klejotāja vīzai?

Latvijā digitālā klejotāja vīzai var pieteikties trešo valstu pilsoņi, kuri:

  • ir nodarbināti pie ESAO dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai ir ESAO dalībvalstī reģistrētas pašnodarbinātās personas, un
  • veic savus darba pienākumus attālināti, un
  • ir nodarbināti vai reģistrēti attiecīgajā ESAO dalībvalstī vismaz sešus mēnešus pirms digitālo klejotāju vīzas pieteikuma iesniegšanas, un
  • saņem ikmēneša darba algu apmērā, kas ir augstāks par 2,5 vidējās darba algas apmēru Latvijā.

Digitālās klejotāja vīzas īpašniekiem ir tiesības piemērot samazinātu IIN likmi (15%) gada laikā

Konsekventi, 2023. gada 28. jūnijā pieņemti grozījumi arī likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Tie nosaka, ka to trešo valstu pilsoņiem, kuri saņēmuši digitālā klejotāja vīzu, ir tiesības izvēlēties piemērot 15 procentu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) likmi ienākumam, kas gūts balstoties uz izsniegtās digitālās klejotāja vīzas pamata. 15 procentu likme piemērojama 365 dienu laikā no dienas, kad trešās valsts pilsonis ir kļuvis par Latvijas rezidentu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un starptautiskajos līgumos ietvertajiem nosacījumiem. IIN nomaksas kārtība nav mainīta, t.i., trešās valsts pilsonim pašam Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) jāreģistrējas kā nodokļa maksātājam, jāaprēķina un jādeklarē gūtais ienākums un tas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā. Ja konkrētā persona vēlas piemērot 15 procentu IIN likmi, tad atsevišķs iesniegums VID nav jāiesniedz, t.i. sniedzot VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām un gada ienākumu deklarāciju, kurā attiecīgajam ienākumam tiek piemērota 15 procentu likme, nodokļa maksātājs paziņo VID par savu izdarīto izvēli. VID izskatot iesniegtos datus pats pārbaudīs klejotāja vīzas statusu, pēc pieprasījuma šo informāciju elektroniski saņemot no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. 

Kādi ierobežojumi ir IIN apliekamā ienākuma samazināšanā?

Papildus jānorāda, ka šādiem nodokļa maksātājam, aprēķinot IIN, nav tiesības apliekamo ienākumu samazināt ar attaisnotajiem izdevumiem (par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem saskaņā ar apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu)). Tāpat nav paredzēta iespēja piemērot gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Ierobežojums attaisnoto izdevumu, neapliekamā minimuma un atvieglojumu atskaitīšanā no ar IIN apliekamā ienākuma lielā mērā ir saistīts ne tikai ar samazinātās nodokļa likmes piemērošanu, bet arī ar apstākli, ka pastāv liela varbūtība, ka ārzemnieks, kas saņēmis minēto  vīzu, ņemot vērā attiecīgās ESAO dalībvalsts normatīvajos aktos ietvertās normas, ir uzskatāms par attiecīgās ESAO dalībvalsts rezidentu, kas līdzīgus atskaitījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajiem ņem vērā nodokļa aprēķinā šajā citā ESAO dalībvalstī. 

Sīkākai informācijai par ilgtermiņa vīzu un attālinātā darba vīzu iespējām Latvijā un citās valstīs Jūs varat apskatīt KPMG sagatavotajā informatīvajā materiālā angļu valodā “Digital Nomad and Remote Work visa options”, šeit.

Savukārt, sīkāk par ilgtermiņa vīzas saņemšanu attālinātā darba veikšanai, Jūs varat iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvades mājaslapā.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.