2023. gada 7. aprīlī ir stājušies spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.

Šie grozījumi cita starpā paredz papildināt likumu ar 11.4 pantu. Jaunā tiesību norma paredz, ka gadījumā, ja uzņēmums ziedo mantu vai finanšu līdzekļus palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainā, ziedotā summa nav apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (turpmāk – UIN) pilnā apmērā, neatkarīgi no UIN likumā minētajiem ierobežojumiem.

Vienīgie obligāti izpildāmie nosacījumi šāda veida UIN atbrīvojuma piemērošanai ir šādi:

1) ziedojumam ir jābūt veiktam sabiedriskā labuma organizācijai vai budžeta iestādei;

2) ziedojuma mērķī ir jābūt tiešai norādei uz konkrētu ziedoto līdzekļu novirzīšanu Ukrainai;

3) ziedotājam nav nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro.

Attiecīgais regulējums atvieglo UIN atbrīvojuma piemērošanu, nenosakot nekādus ierobežojumus ziedojuma apmēram tā atzīšanai ar saimniecisko darbību saistītajās izmaksās.

Pirms šīs tiesību normas stāšanas spēkā uzņēmumi, veicot ziedojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, varēja uzskatīt attiecīgo ziedojumu par saistītu ar saimniecisko darbību tikai tādā apmērā, kādā tika piemēroti UIN likuma 12. pantā minētie UIN atvieglojumi ziedotājiem (t.i. 5% no iepriekšējā gada peļņas vai 2% no algu fonda).

UIN likuma 12. panta pirmā daļa paredz trīs UIN atvieglojuma veidus, kur katrs no atvieglojumu veidiem paredz konkrētus ziedojumu apmēra ierobežojumus atvieglojumu piemērošanai. Rezultātā varēja rasties situācija, kad ziedojums varēja tikt atzīts par saistītu ar saimniecisko darbību tikai daļēji[1].

Ievērojot jaunā regulējuma noteikumus, ziedojumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam būtu uzskatāmi par saistītiem ar saimniecisko darbību pilnā apmērā bez kādiem apmēra ierobežojumiem, ja izpildās trīs iepriekšminētie noteikumi.

Taču jāņem vērā, ka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma jaunajā 11.4 pantā ir iestrādāts nosacījums, ka, piemērojot šajā tiesību normā noteikto UIN atbrīvojumu, nav piemērojami UIN likuma 12. panta pirmajā daļā paredzētie nodokļa atvieglojumi ziedojumiem. Tas arī nozīmē, ka, ja ziedojumiem ir piemēroti UIN likuma 12. pantā noteiktie atvieglojumi, nav piemērojami Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma jaunajā 11.4 panta noteikumi.

Piemēram, uzņēmums ziedo 500 000 euro sabiedriskā labuma organizācijai, ziedojuma mērķī norādot: “Palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainā”. Uzņēmumam ziedojuma veikšanas brīdī ir nokārtotas visas nodokļu saistības. Izskatāmajā gadījumā ziedojums 500 000 euro apmērā pilnā apmērā  nav apliekams ar UIN un uzņēmumam nav jāpārbauda, vai minētais ziedojums iekļaujas, kādā no UIN likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktajiem limitiem.

 

[1] Piemēram:

-               1. atvieglojuma veida piemērošanas gadījumā ziedojuma summas apmērs virs 5% no iepriekšējā pārskata gada peļņas bija atzīstams par nesaistītu ar saimniecisko darbību, pārsnieguma daļu iekļaujot ar UIN apliekamajā bāzē un apliekot ar UIN 20%..

-               2. atvieglojuma veida piemērošanas gadījumā ziedojuma summas apmērs virs 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās bruto darba samaksas bija atzīstams par nesaistītu ar saimniecisko darbību, pārsnieguma daļu iekļaujot ar UIN apliekamajā bāzē un apliekot ar UIN 20%.

-               3. atvieglojuma veida piemērošanas gadījumā 15% no ziedojuma summas bija uzskatāmi par nesaistītiem ar saimniecisko darbību, iekļaujot to ar UIN apliekamajā bāzē un apliekot ar UIN 20%. Papildu informāciju par šī atvieglojuma veida piemērošanas problemātiku skatīt 2022. gada 28. jūnijā KPMG mājaslapā publicētajā rakstā “Grozījumi UIN likumā par ziedojumu atvieglojumu”. Skatīt te: Grozījumi UIN likumā par ziedojumu atvieglojumu - KPMG Latvia


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.