Mākslīgais intelekts ir iespēja uzņēmumiem gūt dažādas priekšrocības, kā arī uzlabot to konkurētspēju. Jau šodien mākslīgā intelekta pamatā esošās tehnoloģijas veicina produktu un pakalpojumu attīstību, un ir sagaidāms, ka arī nākotnē šīs tehnoloģijas aktīvi sekmēs inovāciju jaunu produktu, pakalpojumu un biznesa modeļu radīšanā.

Lai noskaidrotu, kas mākslīgā intelekta un automatizācijas ieviešanas jomā pašlaik notiek lielos uzņēmumos, 2019. gadā KPMG veica pētījumu “Enterprise AI Adoption Study”, kura ietvaros tika intervēti 30 pasaulē lielāko uzņēmumu augstākās vadības pārstāvji, kā arī veikti sekundāri pētījumi par darba sludinājumiem šajā nozarē un mākslīgā intelekta atspoguļojumu medijos. Apkopojot svarīgāko intervijās pausto informāciju, kā arī darbā ar klientiem gūtās atziņas, piedāvājam aplūkot astoņas galvenās tendences mākslīgā intelekta jomā.

#1 Strauja pāreja no eksperimentālām uz praktiskām tehnoloģijām

Ja tik vien kā trīs gadus atpakaļ lielu uzņēmumu vadītāji vēl prātoja, vai mākslīgais intelekts cels uzņēmuma produktivitāti un vai tā dēļ būs iespējams uzstādīt augstākus mērķus, tad šobrīd situācija ir pavisam cita. No tehnoloģijas, kuras attīstībai uzņēmumi nogaidoši seko līdzi, mākslīgais intelekts nemanot ir pārtapis par tehnoloģiju, kuru uzņēmumi reāli pielieto. Mākslīgais intelekts spēj risināt lielu daļu problēmu, ar kurām saskaras uzņēmumi visdažādākajās nozarēs, un ir efektīvs rīks kā uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanā, tā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Par šādām pārmaiņām uzņēmumu nostājā var pateikties gan straujajai digitalizācijai, gan mašīnmācīšanās attīstībai, gan tam, ka nemitīgi pieaug automatizētai apstrādei pieejamo datu apjoms.

#2 Automatizācija, mākslīgais intelekts, analītika un low-code platformas apvienojas

Automatizāciju, mākslīgo intelektu, analītiku un low-code platformas uzņēmumi ievieš kā tehnoloģijas un pakalpojumus, kuri papildina viens otru un kurus dažādās kombinācijas izmanto, lai maksimāli ātri sasniegtu uzstādītos komerciālos mērķus. Starp galvenajiem iemesliem šo tehnoloģiju ievešanai uzņēmumi min tādu low-code platformu kā Appian, OutSystems, Pega and ServiceNow attīstību, kas ļauj uzņēmumiem integrēt dažādas tehnoloģijas un jūtami atvieglo programmatūras kodēšanas procesu. Citu labumu starpā šāda pieeja sniedz iespēju uzņēmuma darbiniekiem strādāt ar dažādām tehnoloģijām.

#3 Uzņēmumu prasības aug

Apjomīgas investīcijas mākslīgā intelekta tehnoloģijās veic daudzi lielie uzņēmumi. Turklāt daudzi mūsu intervēto organizāciju pārstāvji apgalvo, ka nākamajos trīs gados būtiski pieaugs viņu organizāciju investīcijas šajā jomā. No pētījuma datiem izriet, ka tuvāko divu, trīs gadu laikā prioritārās jomas, kurās tiks ieviests mākslīgais intelekts, būs saistītas ar klientu un tirgus izpēti. Paredzams, ka šādas investīcijas ļaus uzlabot produktu un pakalpojumu personalizāciju, kas savukārt sekmēs pārdošanu un klientu saglabāšanu, ļaus automatizēt rutīnas darbības, ko organizācijas administrācijā un dalīto pakalpojumu centros pašlaik veic darbinieki, ļaus celt finanšu un grāmatvedības darba efektivitāti un atbilstību regulējumam, kā arī uzlabot nestrukturētu balss un tekstu datu analīzi.

#4 Svarīgas ir jaunas organizatoriskās iespējas

Tā kā mākslīgais intelekts ir universāla tehnoloģija, ko var izmantot dažādos veidos, atbildību par tā ieviešanas un izmantošanas stratēģiju lielajos uzņēmumos uzņemas vairākas ieinteresētās puses vienlaicīgi. Šādos apstākļos panākumus var gūt tad, ja pastāv laba iekšēja koordinācija un efektīva procesu pārvaldība. Organizācijām ir ieteicams izvērtēt savas iespējas un pieeju, lai pārliecinātos, ka to rīcībā ir atbilstoša struktūra, tās vadība pietiekami labi uzrauga procesus un tās speciālistiem ir atbilstoša pieredze.

#5 Korporatīvā pārvaldība kļūst arvien svarīgāka

Uzņēmumiem ar spēcīgu pārvaldību ir iespējams gūt labākus rezultātus no mākslīgā intelekta tehnoloģijām, izvairīties no kļūdām, kā arī ar lielāku pārliecību iesaistīties citās iniciatīvās, kas saistītas ar mākslīgo intelektu. Korporatīvā pārvaldība mākslīgā intelekta jomā ietver standartizētu procedūru izstrādi un ieviešanu dažādās jomās, ieskaitot monitoringu, risku vadību, darbinieku apmācību un citas.

#6 Mākslīgais intelekts ir jāpārvalda

Lai veiksmīgi izmantotu mākslīgo intelektu, ir nepieciešami digitāli kontroles rīki un struktūras, kas dod iespēju reāllaikā pastāvīgi uzraudzīt mākslīgā intelekta darbību, iespējamos riskus un atbilstību regulatīvajām prasībām. Organizācijām ir ieteicams ieviest labāko praksi mākslīgā intelekta apmācības jomā, kā arī sistēmu, procesus un rīkus, kas lietojami visā šīs tehnoloģijas dzīves cikla laikā. Lielas organizācijas nereti dod priekšroku ieguldījumiem cilvēku un tehnoloģiju attīstībā, atstājot rūpes par kontroles sistēmas ieviešanu vēlākam brīdim.

#7 Mākslīgais intelekts kā pakalpojums gūst arvien lielāku popularitāti

Mākslīgā intelekta stratēģijas ir ieteicams izstrādāt, neaizmirstot arī par to, ka mākslīgais intelekts var būt kā pakalpojums ar visiem no tā izrietošajiem modularitātes un elastības nosacījumiem.

No pētījuma ietvaros veiktajām intervijām var secināt, ka mākslīgā intelekta jomā pašlaik veidojas spēcīgs pakalpojumu tirgus, kas uzņēmumiem paver plašākas iespējas piekļūt mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām un izmantot tās. Lai arī lieliem uzņēmumiem daudzas pamata šīs tehnoloģijas iespējas vienmēr būs jārada pašu spēkiem, tiem būs arvien vairāk iespēju darboties arī “mākslīgais intelekts kā pakalpojums” (AIaaS) tirgū.

#8 Mākslīgais intelekts varētu mainīt konkurences kopainu

Uzņēmuma vadībai par svarīgu apsvērumu būtu jānosaka mākslīgā intelekta iekļaušana vispārējos stratēģiskajos plānos un tā izmantošana konkurētspējas uzlabošanai, sasaistot šīs tehnoloģijas ieviešanu uzņēmumā ar citiem ieguldījumiem tehnoloģijās. No pētījuma datiem var secināt, ka lielie uzņēmumi, kuri regulāri iegulda mākslīgā intelekta iespējās, gūst par 15% augstāku produktivitāti. Kaut arī uzņēmumu vadītāju vidū nav vienprātības par to, kurās prioritārās mākslīgā intelekta jomās labāk ieguldīt resursus, visiem ir skaidrs, ka ieguldīt par maz nedrīkst, jo tā uzņēmums var zaudēt konkurences cīņā.

Jaunu biznesa, finanšu un darbības modeļu izstrādes jomā 21. gadsimtā bez mākslīgā intelekta noteikti iztikt nevarēs. Investīcijas, kuras pašlaik veic lielākie pasaules uzņēmumi, ievērojami ietekmēs gan pasaules ekonomiku, gan darbaspēku, turklāt tām ir potenciāls radīt jaunus tirgus “uzvarētājus” un “zaudētājus”.

 

Par pētījumu:

KPMG pētījums “Enterprise AI Adoption Study” veikts 2019. gadā. Tā ietvaros tika veiktas padziļinātas intervijas ar 30 pasaulē lielāko uzņēmumu augstāko vadību un veikti sekundāri pētījumi par darba sludinājumiem un atspoguļojumu medijos. Šie 30 ietekmīgie, “Fortune Global 500” uzņēmumi rada ievērojamu globālo ekonomisko vērtību – kopā tie nodarbina aptuveni 6,2 miljonus cilvēku, un to kopējie ieņēmumi ir 3 triljoni ASV dolāru.