2023-07-24

A múlt héten a kormány kihirdette a az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet újabb módosítását, melynek rendelkezései főszabályként 2023. július 18-tól hatályosak. Kihirdették továbbá a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokat, amelyek 2023. július 20-tól hatályosultak. Az alábbiakban összefoglaljuk a fenti jogszabályok legfontosabb változásait.

Extraprofit adó

Kőolajtermék-előállítók különadója

 • Az adó mértéke 2024-ben 1%-ra csökken a korábbi 2023. évi 2,8%-ról.
 • A 2024. adóévre vonatkozó adót 2024. adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig kell az adózónak önadózás útján megállapítania és bevallania. Az adót három részletben szükséges megfizetni (az első részletet 2024. adóév hatodik, a második részletet 2024. kilencedik, a harmadik részletet 2024. tizenkettedik hónap 20-áig).

Gyógyszergyártó vállalatok extraprofitadója

 • 2024-ben az adófizetési kötelezettséget az adózó új csökkentő tételekkel csökkentheti: egyrészt a tárgyi eszköz Magyarországon megvalósuló beszerzésére vagy előállítására irányuló beruházás bekerülési értékével, továbbá saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, illetve kísérleti fejlesztés adóévi közvetlen költségével.
 • A fentiek alapján alkalmazható adócsökkentés összege maximum a csökkentő tétel nélkül számított teljes fizetendő különadó 50%-a lehet.

Gyógyszeripari különadó

 • A 2023-ban és 2024-ben 40 százalékos mértékű adófizetésre kötelezett adózó az adófizetési kötelezettségét csökkentheti az adóévet megelőző adóévre vonatkozó éves beszámolóban (konszolidációba bevont vállalkozások beszámolójában) kimutatott, tárgyi eszköz Magyarországon megvalósuló beszerzésére vagy előállítására irányuló beruházás bekerülési értékének növekedésével és az adóévet megelőző adóévre vonatkozó éves beszámolóban (ideértve a konszolidációba bevont vállalkozások beszámolójában) kimutatott egészségügyi ágazatot érintő, saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévi közvetlen költségével. Azonban ezen csökkentő tétel a konszolidációba bevont érintett vállalkozásoknál a kutatási és fejlesztési ráfordításainak ugyanazon összege után csak egy befizetésre kötelezettnél érvényesíthető.
 • Az adócsökkentés összege maximum a csökkentő tétel nélkül számított 40%-os mértékű különadó 50%-a lehet. További feltétel, hogy nem lehet alacsonyabb a fizetési kötelezettség, mint az a kötelezettség, amely 20 százalékos mérték esetén keletkezett volna.

Bányajáradék

 • Az extraprofitadó-rendelet a bányajáradék kapcsán korábban több kulcsot is megállapított a kitermelt mennyiségek után. A jelenlegi módosítást követően 2023. szeptember 1-től érvényesen az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendeletben meghatározott értékszámítás módjaihoz, a fajlagos értékekhez igazodnak az egyes adókulcsok.
 • A módosított szabályozás szénhidrogént kitermelő bányavállalkozó esetén akkor alkalmazható, ha az általa hatósági szerződésben vállalt, az azonos kategóriába tartozó mezők tekintetében a 2022. évben kitermelt mennyiséget meghaladó, a 2023. és a 2024. évre vállalt kitermelési mennyiséget teljesíti. Amennyiben a bányavállalkozó a szerződésben vállalt kitermelési mennyiséget nem teljesíti, a tárgyévben megfizetett bányajáradékon felül meg kell fizetnie a tárgyévben teljesített kitermelés alapján a 2023. augusztus 31 napján hatályos rendelkezések szerint számított bányajáradék és a tárgyévben már befizetett bányajáradék különbözetét, valamint a vállalt kitermelési mennyiség és a teljesített mennyiség különbözetére számított bányajáradékot is. Ezen esetben a bányajáradék összegét a 2023. évben a második félév TTF földgáz, illetve a Brent kőolaj tőzsdei napi jegyzésárának havi átlagából képzett éves, illetve féléves átlagár alkalmazásával kell meghatározni.
 • Amennyiben a vállalat nem köt hatósági szerződést, akkor szerződés hiányában a 2023. augusztus 31. napján hatályos rendelkezések szerint fizeti meg a bányajáradékot. Ezen esetben a bányajáradék mértéke nem haladhatja meg a TTF földgáz tőzsdei jegyzésárának havi átlaga alapján kiszámított árbevétel, kőolaj esetében a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga alapján kiszámított árbevétel 90 százalékát.
 • Változás történt abban is, hogy a kőolaj és szénhidrogén földgázra megállapított mezők esetében a vállalkozó 2021 év helyett a 2022. évben kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségű szénhidrogént köteles kitermelni 2023 és 2024 években is.

320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Szén-dioxid kvóta adó

 • A rendelet új szén-dioxid kvóta adót vezet be a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásában részesülő létesítmény üzemeltetőjére a 2022. december 31-ét követően kezdődő adóévre!
 • Jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjének minősül az, akinek a létesítménye a tárgyévet megelőző évben és az azt megelőző három évben hitelesített szén-dioxid összkibocsátása átlagának legalább 50%-ával megegyező mértékű térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesült, és ezen időszakban a szén-dioxid kibocsátásának éves átlaga meghaladta a 10 000 tonnát.
 • Az adó alapja a szén-dioxid kibocsátásának tonnában számított mennyisége. Az adó mértéke 40 EUR/tCO2 egyenértékű magyar forintnak megfelelő összeg.
 • Az adózót adóelőleg-bevallási és fizetési kötelezettség terheli, melynek negyedéves rendszerességgel a tárgynegyedévet követő második hónap 15. napjáig kötelezett eleget tenni, mellyel együtt adatszolgáltatásra kötelezett a naptári negyedévre vonatkozó kibocsátási adatokról.
 • Az adózónak az adóévet következő év május 31-ig bevallást kell benyújtania az állami adó- és vámhatóság felé, melyben megállapítja az éves adóalapját és az adót. A megállapított adót (a már megfizetett adóelőlegek beszámításával) a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. Amennyiben az adóelőlegek meghaladják a fizetendő adót, a különbözet a benyújtásra előírt határidő napjától visszaigényelhető.
 • Az adóalap az adóbevallásában 50%-kal csökkenthető, ha
  • az éves kibocsátási jelentés alapján az adóalany szén-dioxid kibocsátással járó termelésének szintje legalább az egységes környezethasználati engedélyben foglalt, a főtevékenységéhez tartozó kapacitásának 90%-át elérte vagy meghaladta, 
  • az adóalanynak a főtevékenységéhez tartozó kapacitása a tárgyévet megelőző évi egységes környezethasználati engedélyében foglalt kapacitásához képest nem csökkent, és
  • az adóalany fajlagos – egységnyi előállított termékre eső – szén-dioxid kibocsátása legalább a Európai Unió által elvárt lineáris csökkentési tényezővel megegyező mértékben csökkent.

A szén-dioxid kvóta átruházásnak tranzakciós díja

 • A jelentős mennyiségű térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetője, amennyiben a térítésmentes szén-dioxid kvótáját átruházza, a tranzakció után tranzakciós díj fizetésére kötelezett a klímavédelemért felelős hatóságnak.
 • A tranzakciós díj mértéke a tranzakcióval érintett térítésmentes kvóta átruházásának tényleges teljesülésének napján vagy az utolsó tőzsdei napon érvényes EEX-EUA tőzsdei árfolyam alapján kerül kiszámításra, és ezt a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi középárfolyamon kell átszámítani és ennek 10%-át kell megfizetni tranzakciós díjként.
 • A tranzakciós díjjal érintett átruházást követően az üzemeltetőnek 10 nap áll rendelkezésre, hogy bejelentse a tranzakciót a klímavédelemért felelős hatóságnak, és ezen bejelentésnek tartalmaznia kell a tranzakcióval érintett üzemeltető számlaszámát. A tranzakciós díj összegéről a klímavédelemért felelős hatóság egyenlegértesítőt küld a tranzakciót követően. Az üzemeltetőnek 30 napon belül meg kell fizetnie a tranzakciós díjat az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium számlaszámára.

Keresse szakértőinket!

Önnek ajánljuk