2023-06-02

 

A 2023. május 31-én megjelent Magyar Közlöny 79. számában kihirdetésre került a 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, amelynek rendelkezései 2023. július 1-én lépnek hatályba.  Kihirdetésre került továbbá a 206/2023. (V. 31.) Korm. rendelet az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról, amely rendelkezései 2023. június 1-től hatályosak. Az alábbiakban összefoglaljuk a hatályba lépő jogszabályok legfontosabb változásait.

Extraprofitadó

 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások extraprofitadója

 • A módosítás értelmében a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások adóalapja a 2024. adóévben a 2022. adóévi éves beszámoló adózás előtti eredménye, amelyet módosítanak az alábbi növelő és csökkentő tételek:
  • Csökkentő tételek:
   • pénzügyi műveletek bevételei között osztalék jogcímen kimutatott összeg, ha azt az osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként, (IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál az ennek megfeleltethető összeg),
   • nem szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés és szolgáltatásnyújtás nyeresége.
  • Növelő tételek:
   az adózás előtti eredmény terhére elszámolt
   • pénzügyi szervezetek különadója (bankadó),
   • pénzügyi tranzakciós illeték,
   • extraprofitadó.
 • Az adó mértéke a 20 milliárd forintot meg nem haladó adóalap része után 13 százalék, az ezt meghaladó összegre 30 százalék.
 • A különadót 2024 június 10-ig külön nyomtatványon kell megállapítani, és azt két egyenlő részletben 2024 június 10-ig és 2024 december 10-ig (fizetési határidőig) szükséges megfizetni.
 • A módosítás alapján a fizetési kötelezettség csökkenthető, amennyiben a vállalkozás tulajdonában lévő, 2027. január 1-jét követően lejáró, forintban denominált Magyar Államkötvények 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítva a 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik. Amennyiben ez az állománynövekedés megvalósul, a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a 2024. december 10-ig teljesítendő különadó-fizetési kötelezettségét csökkentheti, amennyiben a csökkentésről bevallást nyújt be december 10-éig. A fentiek alapján alkalmazható adócsökkentés összege az állampapír-állomány értéke növekményének 10%-a, de maximum az előző csökkentő tétel nélkül számított teljes fizetendő extraprofitadó 50%-a.

 

Biztosítók pótadója

 • A módosítás alapján a 2024. január 1. és 2024 december 31. között keletkezett adóalap esetén a 2023. évi adómérték szabályai alkalmazandóak. Tehát, a nem-életbiztosítások esetén 2%-tól 12%-ig, míg az életbiztosítások esetén 1%-tól 5%-ig terjed továbbra is a sávos adó kulcsa. A biztosítóknak 2024. május 31-ig pótadóelőleget kell megállapítani, bevallani és megfizetni, ami a 2024 január 31-ig bevallandó pótadóval azonos összegű. A 2024. évre vonatkozó pótadót 2025. január 31-ig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

 

Kiskereskedelmi cégek extraprofitadója

 • A 2024. évre vonatkozóan változik az adó mértéke, amely kizárólag az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó részét érinti.  Ez alapján az adó mértéke 500 millió forintig 0%, 500 millió és 30 milliárd forint közötti részre 0,15%, 30 milliárd és 100 milliárd forint közötti összegre 1%, a 100 milliárdot meghaladó rész után 4,5%, amely korábban 4,1% volt. Ezen mértékekre tekintettel kell meghatározni a 2024-ben kezdődő adóév adóelőlegét is.

 

Gyógyszergyártó vállalatok extraprofitadója

 • A módosítás értelmében 2024-ben az adó mértéke (feleződnek az adókulcsok 2023-hoz képest) az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5%, 50 milliárd és 150 milliárd forint közötti részre 1,5%, 150 milliárdot meghaladó részre pedig 4%.
 • A 2024. adóévre a különadó-előleg megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelesek a vállalatok, melyet önadózás útján állapítanak meg a 2024. adóévre várhatóan fizetendő adó alapján. A bevallást külön nyomtatványon 2024 december 20. napjáig elkészítik és az előlegfizetési kötelezettséget is teljesítik.
 • A 2024. adóévre vonatkozó különadó-kötelezettséget a vállalat megállapítja és azt az adóelőlegként még meg nem fizetett különadót is megfizeti, melyre a határidő 2025. május 20.

 

Gyógyszeripari különadó

 • A módosítás következtében a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28% helyett, 40%-ra emelkedik a befizetési kötelezettség mértéke.

 

Energetikai vállalatok extraprofitadója

 • A 2024. évben az adó mértéke az adóalap 10% marad továbbra is, ahogyan a korábbi évben.

 

Feldolgozóipari gyártók extraprofitadója

 • A módosítás eredményeképpen ezt az adót továbbra is fenntartják 2024-ben is.
 • A feldolgozóipari gyártó a 2024. évre vonatkozó adóelőleget a 2023. adóévi fizetendő adója alapján önadózás útján állapítja meg és 2024. június 20. napjáig, külön nyomtatványon bevallja, ezt követően pedig július hónaptól kezdődően 6 egyenlő részletben megfizeti, minden hónap 20. napjáig.

 

Távközlési pótadó

 • A módosítás következtében ezt az adót is fenntartják 2024-ben.
 • Az adóalanynak a 2024. évre vonatkozóan 2024. május utolsó napjáig pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni és bevallani, mely a 2023. évi pótadóval egyező összegű.

 

Bányajáradék

 • Az extraprofitadó rendelet a bányajáradék kapcsán korábban több kulcsot is megállapított a kitermelt mennyiségek után, amelyek a módosítást követően a következők szerint változnak:
  • A termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogénmezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében a bányajáradék kulcs 24%-ra csökken 48%-ról, míg a próbatermelés során, valamint a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogénmezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében a bányajáradék kulcsa 18%-ra csökken 36%-ról.
 • Változik továbbá az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogénmezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgázra vonatkozó adómérték, amely 2024-ben a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek a 42 százaléka (ha a bányajáradéknak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint számított mértéke a 42 százalékot nem éri el).
 • Változás történt abban is, hogy a föld alatti szénhidrogén-tárolást folytató bányavállalkozókra nem kell alkalmazni a szabályt, mely alapján a 2021. évben kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségű szénhidrogént köteles kitermelni 2024-ben is.
 • Amennyiben akadály (műszaki, földtani) vagy a vis maior fennállása miatt az előírt mennyiséget nem tudja a bányavállalkozó teljesíteni, annak fennállásának megállapítását a bányafelügyelettől kell kérelmezni, a kérelem alapjául szolgáló indokok bemutatásával. A kérelemmel kapcsolatban a módosító rendelet határidőt ír elő, mely a tárgyévet követő év február 28. napja.
 • A fentieken felül az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének meghatározása kiterjed a 2024-es évre is, értéke megegyezik a 2023. évben előírtaknak.

 

Szociális hozzájárulási adó – kamatjövedelmek után

 • A Kormány 205/2023. (V. 31.) rendelete 2023 július 1-től kiterjeszti a szociálishozzájárulásiadó-köteles (a továbbiakban: szochó) köteles jövedelmek körét a kamatjövedelmekre, ide nem értve az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatot. A rendelet értelmében – ellentétben az egyéb tőkejövedelmeket terhelő szochóval – kamatjövedelem esetén nem alkalmazható az ún. adófizetési felső határ, vagyis 13% szochó minden esetben fizetendő az eddigi 15% személyi jövedelemadón felül.
 • A Rendelet a hatálybalépését követő időszakra járó kamatra, a 2023. június 30. után lekötött betét kamatára, illetve az ezt követően megszerzett, kamatként adóköteles értékpapír hozamára alkalmazandó.
 • Megjegyezzük, hogy a magyar állam által, 2019. június 1. után kibocsátott lakossági célpiaci állampapírok, továbbra is mentesek a személyi jövedelemadó és a szocho alól is.

Keresse szakértőinket!

Önnek ajánljuk