Έκθεση της KPMG για τις 10 κορυφαίες τάσεις στην παγκόσμια αγορά των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών

10 κορυφαίες τάσεις στην παγκόσμια αγορά των Σ&Ε

Η έκθεση της KPMG αναδεικνύει πως η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο παρουσίασε συνεχή δυναμική για το 2017, ενώ ο όγκος συναλλαγών παρέμεινε σχετικά σταθερός σε σύγκριση με το 2016.

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email
take off

Η έκθεση της KPMG αναδεικνύει πως η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο παρουσίασε συνεχή δυναμική για το 2017, ενώ ο όγκος συναλλαγών παρέμεινε σχετικά σταθερός σε σύγκριση με το 2016.

Εδώ παρουσιάζεται μια σύνοψη των 10 κορυφαίων τάσεων, χωρισμένων σε πέντε γεωγραφικές και πέντε θεματικές περιοχές όπου οι ειδικοί της KPMG αναμένουν να δουν τις μεγαλύτερες αλλαγές μέσα στο 2018.                                   

Γεωγραφικές Τάσεις  

1. Αμερική

 • Επέκταση και διαφοροποίηση των περιφερειακών τραπεζών
 • Συνέχιση και επιτάχυνση της ενοποίησης των κοινοτικών τραπεζών 

2. Ευρώπη

 • Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένουν μια μεσοπρόθεσμη
  περιφερειακή ενοποίηση παρόλο που οι εγχώριες συναλλαγές συνεχίζουν να επικρατούν
 • Οι κρατικές τράπεζες συνεχίζουν να εξυγιαίνουν τους ισολογισμούς τους, με την απεμπλοκή τους από μη παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για το 2018

3. Ασία-Ειρηνικός

 • Αναμένονται περιφερειακές ή και εθνικές ενοποιήσεις/συγχωνεύσεις για το 2018
 • Οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες συνεχίζουν να αποτελούν οδηγό για τις συμφωνίες


4. Κίνα

 • Μετατόπιση της έμφασης από τις εξερχόμενες στις εισερχόμενες συμφωνίες με τη μείωση των περιορισμών στην ιδιοκτησία για τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

5. Ιαπωνία

 • Οι ενοποιήσεις/συγχωνεύσεις στις περιφερειακές τράπεζες συνεχίζονται
 • Αύξηση των εκτός συνόρων συγχωνεύσεων και εξαγορών από ιαπωνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναμένεται μέσα στο 2018

Θεματικές Τάσεις

6. Πωλήσεις Χαρτοφυλακίου

Εποπτικοί και Ρυθμιστικοί Κανονισμοί και ΔΠΧΑ 9 συμβάλλουν στις ώριμες αλλά δραστήριες NPL αγορές

7. Fintech

Υιοθετούν την «προσέγγιση αγοράς» οι παγκόσμιες τράπεζες – αναμένοντας  περισσότερες αγορές από επενδύσεις

8. Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

Δεν υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης για το 2018


9. Basel IV

Αναμένεται σημαντικό αντίκτυπο στα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών


10. Deal corridors (πλαίσιο συμφωνιών)

Νέοι αναδυόμενοι επιχειρηματικοί διάδρομοι που πρέπει να προσέξουμε:

 • από τις ΗΠΑ στην Ινδία και την Κίνα
 • από την Ευρώπη και την Ιαπωνία στην Ινδία
 • από τη Δυτική Ευρώπη στην Κίνα και  
 • από την Ανατολική Ασία στη Νοτιοανατολική Ασία

Με αφορμή την εν λόγω έκθεση, ο Christian Thomas, Head of Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε το εξής σε σχέση με την εγχώρια αγορά «Σε εθνικό επίπεδο αναμένεται επιτάχυνση των δράσεων από τις συστημικές τράπεζες με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση και ισχυροποίηση του ισολογισμού τους και ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Ολοκλήρωση ενεργειών αποεπένδυσης από θυγατρικές εντός και εκτός Ελλάδος, συνεργασίες με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πώληση μη υγειών δανειακών χαρτοφυλακίων (καλυπτόμενα με εξασφαλίσεις ή μη) αναμένεται να είναι οι βασικοί άξονες επίτευξης των πλάνων αναδιάρθρωσής τους.»

Συνέχισε τονίζοντας πως «Η ολοκλήρωση των πρόσφατων ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνδυασμό με την προτεινόμενη από αυτήν πλατφόρμα συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων θα οδηγήσουν τις εξελίξεις μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, στον κλάδο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αναμένονται εξελίξεις προς την κατεύθυνση συγχώνευσης αυτού.»

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας