Φορολογικά Νέα: 13 Φεβρουαρίου 2024

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα

Απόφαση Α.1016/2024: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πληροφοριών από Φορείς Εκμετάλλευσης Ψηφιακής Πλατφόρμας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε πρόσφατα την απόφαση Α.1016/2024, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 (γνωστής ως DAC7), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του νόμου 5047/2023. Υπενθυμίζουμε ότι με τις εν λόγω διατάξεις επιβάλλεται στους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακής πλατφόρμας η υποχρέωση να κοινοποιούν στις ελληνικές φορολογικές αρχές τα στοιχεία των πωλητών που δραστηριοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, ενώ επίσης προβλέπεται η αυτόματη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών.

H προσφάτως εκδοθείσα Α.1016/2024 καθορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες (τμήματα της ΑΑΔΕ) για:

 • την υποδοχή των παραπάνω στοιχείων και την αποστολή τους στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των δηλωτέων πωλητών,
 • την καταχώριση των μη ενωσιακών φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας, που επιλέγουν ως κράτος μοναδικής καταχώρισης την Ελλάδα, και τη γνωστοποίηση στα άλλα κράτη μέλη μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • τον προσδιορισμό των «εξαιρούμενων» φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας και τη διαπίστωση της απαλλαγής ορισμένων φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας από τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις,
 • τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης των σχετικών κανόνων και την επιβολή τυχόν κυρώσεων.

Επίσης, η απόφαση Α.1016/2024 καθορίζει τον χρόνο και τρόπο υποβολής των παραπάνω στοιχείων από τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας ή των αιτημάτων για την εξαίρεσή τους ή την απαλλαγή τους από τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας που ζητούν να χαρακτηριστούν ως «Εξαιρούμενοι», θα πρέπει να υποβάλουν έως και τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους τα έγγραφα τεκμηρίωσης της εξαίρεσής τους (σε σχέση με την επόμενη περίοδο αναφοράς), δηλαδή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας τους είναι τέτοιο που δεν έχει δηλωτέους πωλητές. Για το έτος 2023, η ως άνω προθεσμία υποβολής των εγγράφων τεκμηρίωσης της εξαίρεσης εκπνέει στις 26 Φεβρουαρίου 2024.
 • Φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας που αιτούνται απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων, επειδή τα ίδια στοιχεία έχουν υποβληθεί από άλλη πλατφόρμα στις ελληνικές αρχές ή στις αρχές άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να υποβάλουν επαρκείς αποδείξεις για την απαλλαγή τους μέχρι τις
  31 Μαρτίου του έτους υποβολής των στοιχείων.
 • Οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας, που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής στοιχείων και σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στην Ελλάδα εφόσον επιλέξουν το άλλο κράτος μέλος για την υποβολή στοιχείων και ενημερώσουν επ’ αυτού γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ εντός μηνός από τότε που ικανοποιούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (ειδικά για το έτος 2023, η προθεσμία για την ως άνω ενημέρωση εκπνέει στις 26 Φεβρουαρίου 2024).
 • Στην περίπτωση μη ύπαρξης στοιχείων για δηλωτέους πωλητές, οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μηδενική αναφορά (nil reporting) το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς (και σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που δημοσιεύονται από την ΑΑΔΕ στον ιστότοπό της).
 • Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με την αποστολή αρχείων τύπου xml στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας θα πρέπει να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της ΑΑΔΕ εντός μηνός από τότε που κατέστησαν υπόχρεοι προς δήλωση στοιχείων ακόμα κι αν τυγχάνουν απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Ειδικά για το έτος 2023, η ως άνω προθεσμία εγγραφής δεν ισχύει και η εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή στοιχείων για το έτος 2023, δηλαδή πριν τις 26 Φεβρουαρίου 2024.
 • Τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί των Πρότυπων Κανόνων για την Υποβολή Στοιχείων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας λαμβάνονται υπόψη ως ερμηνευτική πηγή κατά την εφαρμογή των κανόνων υποβολής πληροφοριών.

Τέλος, με την παρούσα απόφαση παρατείνεται έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024 (αντί 31 Ιανουαρίου 2024) η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) για το έτος 2023 και διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις υποβολής για το έτος 2023 θα πρέπει να διεκπεραιωθούν από τις 12 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024.