Φορολογικά Νέα: 9 Ιανουαρίου 2024

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Νόμος 5078/2023: Αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων (ΟΑΣΣ)

Με τον νέο Νόμο 5078/2023 (ΦΕΚ Α’ 211/20.12.2023) επέρχονται αλλαγές στη φορολόγηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων (ΟΑΣΣ) και εξομοιώνεται η φορολογική τους μεταχείριση. Έτσι, και για τα ΤΕΑ και για τα ΟΑΣΣ ισχύουν πλέον οι εξής φορολογικές ρυθμίσεις:

  • Τα ασφάλιστρα/εισφορές από εργοδότη/εργαζόμενους είναι αφορολόγητα (δηλαδή, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία) μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζόμενου από μισθωτή εργασία (συμπεριλαμβανομένου και του μπόνους παραγωγικότητας στο συνολικό εισόδημα από μισθωτή εργασία). Σημειώνεται ότι αυτό το ανώτατο όριο ασφαλίστρων δεν εφαρμόζεται στα ήδη ισχύοντα συνταξιοδοτικά προγράμματα προκαθορισμένων παροχών (defined benefits plans).
  • Φορολογείται κλιμακωτά το ασφάλισμα που δίνεται από ΤΕΑ ή ΟΑΣΣ (αντιστρόφως ανάλογα προς τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα) είτε δίνεται ως εφάπαξ είτε ως περιοδικές παροχές (δηλαδή σύνταξη). Συγκεκριμένα, οι συντελεστές για εφάπαξ καταβολές είναι: 5%, 10%, 15% και 20% για έτη συμμετοχής αντιστοίχως: άνω των 20, από 10 έως 20, από 5 έως 10, και έως 5. Για περιοδικές παροχές οι συντελεστές μειώνονται στο 50% και οι ως άνω συντελεστές γίνονται: 2.5%, 5%, 7.5% και 10% αντίστοιχα).  
  • Οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς.
  • Για όσους ασφαλίζονται μετά τα 55 έτη τους, οι συντελεστές που εφαρμόζονται για την περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα/ταμείο έως 5 έτη (δηλαδή το 20% για εφάπαξ καταβολές και 10% για περιοδικές παροχές) προσαυξάνονται κατά 5% για κάθε έτος που υπολείπεται των 5 ετών ασφάλισης.
  • Οι ως άνω νέες ρυθμίσεις ισχύουν για εισφορές που καταβάλλονται και εισόδημα που αποκτάται από 1 Ιανουαρίου 2024 και έπειτα.
  • Ήδη σωρευμένα ποσά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 φορολογούνται σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, ενώ για τον υπολογισμό του φόρου που αντιστοιχεί σε ποσά που σωρεύονται από 1 Ιανουαρίου 2024 και εφεξής θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου συμμετοχής του εργαζόμενου σε ΤΕΑ ή ΟΑΣΣ.