Η πρωτοβουλία AdvantAge αναδεικνύει το «πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία»

Άρθρο στο Fortune Greece: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Fortune Greece: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate...

Αναγνωρίζοντας την ηλικία όχι ως εμπόδιο αλλά ως πηγή υπεραξίας, η πρωτοβουλία Κοινωνικής Υπευθυνότητας “AdvantAge” από την KPMG, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ηλιακές διακρίσεις και να ενισχύσει την αξία των ώριμων ηλικιακά εργαζομένων, ανοίγοντας τη συζήτηση για ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και ευαισθητοποιώντας την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα.Ευκαιρίες χωρίς ηλικιακές διακρίσεις
 

Είναι γεγονός ότι οι ώριμοι ηλικιακά εργαζόμενοι, κυρίως άνω των 50, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ηλικιακή διάκριση αποτελεί πραγματικό εμπόδιο, στερώντας τους τη δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης και περιορίζοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία AdvantAge προέκυψε από την ανάγκη για αλλαγή και αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Σε συνεργασία με τον ΣΔΑΔΕ και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η KPMG δημιουργεί το πλαίσιο διερεύνησης του φαινομένου αυτού, εντοπίζοντας τη δυσκολία επανατοποθέτησης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες και τέλος τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των διακρίσεων.Αντιφατικά Ευρήματα, Κοινές Συνιστώσες
 

Οι έρευνες σε εργοδότες και εργαζόμενους που είχαν ως στόχο τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες το θέμα της ηλικιακής διάκρισης φανερώνουν αντιφατικά αποτελέσματα. Παρόλο που οι περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ηλικιακή διάκριση, το 62% των εργαζομένων ανέφερε περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Ενδιαφέροντα ευρήματα αποτελούν τόσο το 41% των εργοδοτών που έχει απορρίψει εργαζόμενους λόγω ηλικίας, όσο και το 86% που υποστηρίζουν ότι δεν παρέχεται ενισχυτική/δια βίου εκπαίδευση στους ώριμους εργαζομένους.Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: «Κλειδιά» στην πάταξη των διακρίσεων με πρόσημο ηλικιακό
 

Η πρωτοβουλία AdvantAge προτείνει λύσεις αντί να περιορίζεται στην αναγνώριση των προβλημάτων. Εκπαίδευση και ανάπτυξη προτάσεων για ασφαλιστικά και νομοθετικά ζητήματα, καθώς και προγράμματα επανατοποθέτησης και μετάβασης σε περίπτωση συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι το 89% των εργαζομένων απαντά ότι δεν δέχονται βοήθεια προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση, αποτελούν "κλειδιά" στην πάταξη των διακρίσεων. Η υπεραξία των ώριμων ηλικιακά εργαζομένων μπορεί να αναδειχθεί με την ενίσχυση δεξιοτήτων, την ανάδειξη εταιρικών καλών πρακτικών, και τη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης. Σαφώς σημαντική προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω αποτελεί η συμβολή και ευαισθητοποίηση της κοινότητας Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Για την καταπολέμηση της ηλικιακής διάκρισης, μέσω της πρωτοβουλίας AdvantAge, αναδείχθηκαν οι δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ως μια από τις προτεινόμενες ενέργειες για την ενίσχυση και προώθηση της συμπερίληψης των ώριμων εργαζομένων. Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης δημιουργούν ένα περιβάλλον που δίνει αξία στην ποικιλομορφία και απορρίπτει κάθε μορφή διάκρισης σε σχέση με την ηλικία.Στρέφοντας το βλέμμα σε μια πιο δίκαιη κοινωνία
 

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας AdvantAge δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και όλη την κοινωνία. Είναι ένα βήμα προς μια πιο δίκαιη, ισότιμη και συμπεριληπτική κοινωνία. Με την υποστήριξη όλων μας, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν εργασιακό χώρο που αξιοποιεί πλήρως την υπεραξία κάθε ηλικιακής ομάδας. Αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό της ηλικιακής διάκρισης και θα ενισχύσει την ανθρώπινη αξία κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως ηλικίας.