CSR: Περιβάλλον, Κοινωνία, Άνθρωπος: Η βιωσιμότητα «Πολικός Αστέρας» για τον σχεδιασμό εταιρικής στρατηγικής

Δήλωση στο Marketing Week: του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

Δήλωση στο Marketing Week: του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Comms & Citizenship Manager

Εκτός από την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG στην εταιρική στρατηγική, σημαντικός παράγοντας είναι και η επικοινωνία τους προς τους stakeholders. Μπορείτε να μας περιγράψετε τους τρόπους που θεωρείτε ενδεδειγμένους για την επικοινωνία των δράσεων ΕΚΕ προς αυτούς;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό και κάνεις engage τους stakeholders καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των ενεργειών κοινωνικής υπευθυνότητας. Στην κορυφή όμως των δράσεων χρειάζεται να γίνει κατανοητός ο σκοπός και το στρατηγικό πλαίσιο που θεμελιώνονται οι δράσεις της εταιρείας και να είναι σαφές προς όλους το όφελος για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όλη η επικοινωνία θα χρειαστεί να διέπεται και να ενσωματώνει τις εταιρικές Αξίες, αλλά και να γίνεται αμφίδρομη ώστε να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη κατανόηση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Οι πιο απλοί αλλά και ουσιαστικοί τρόποι είναι:

  • Ετήσια έκθεση δράσεων: πληροφορίες για τους στόχους, τις επιτυχίες, αλλά και τις προκλήσεις των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιρειών.
  • Δικτύωση: παρουσία σε δίκτυα πχ Επιτροπές, Συνδέσμους και Φορείς, επικοινωνώντας τις δράσεις και το όραμα. 
  • Εκδηλώσεις & Συνέδρια: συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάδειξη των πρωτοβουλιών ΕΚΕ.
  • Εκπαίδευση και καμπάνιες ευαισθητοποίησης: εκστρατείες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ και τον ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία. 

Πώς ερμηνεύετε τον όρο sustainability και με ποιες ενέργειες ενσωματώνετε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη λειτουργία σας;

Η KPMG στην Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία των ESG ανησυχιών. Το ESG λειτουργεί ως έκφραση της απόδοσης μιας οργάνωσης και, στην περίπτωσή μας, υπογραμμίζει την εταιρική μας προσήλωση στις βιώσιμες και ηθικές πρακτικές. Με μια στρατηγική και υπεύθυνη προσέγγιση, προσπαθούμε να κάνουμε θετική διαφορά στην επίτευξη των στόχων μας, πιστεύοντας ακράδαντα στη δύναμη της συνεργασίας για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δράσεις μας καθοδηγούνται από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • 1. Πλανήτης: αφοσιωμένοι στην επίτευξη της μηδενικού άνθρακα οικονομίας μέχρι το 2030, συμβαδίζοντας με το Διεθνές Σχέδιο μας, Our Impact Plan της KPMG. Με διαρκή προσπάθεια να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, στοχεύουμε να προηγηθούμε σε ένα πιο πράσινο μονοπάτι, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
  • 2. Άνθρωποι: προσηλωμένοι στην προώθηση της συμπερίληψης, αντανακλώντας την κοινωνία στην οποία λειτουργούμε. Πιστεύουμε ότι με την υιοθέτηση μιας ευρείας γκάμας απόψεων και ταλέντων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δυναμική και ζωντανή εταιρεία.
  • 3. Ευημερία: συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές κοινότητές μας για να έχουμε θετική επίδραση στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Μέσω πρωτοβουλιών που επιστρέφουν στην κοινότητα και προωθούν πρακτικές με κοινωνικό σκοπό στην επιχειρηματικότητα και στην καθημερινή ζωή, στοχεύουμε να προωθήσουμε την ευδαιμονία και να βελτιώσουμε την ευημερία των γύρω μας.
  • 4. Εταιρική Διακυβέρνηση: Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της KPMG. Διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας σε όλα όσα κάνουμε, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες μας υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μας. Η δέσμευσή μας είναι να είμαστε η πιο αξιόπιστη εταιρεία υπηρεσιών.

Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε και να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο που εμείς ζούμε.