Φορολογικά Νέα: 26 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα

Τρεις νέες προτάσεις για Ευρωπαϊκές Οδηγίες: "BEFIT" – Εναρμόνιση των Κανόνων Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Σύστημα φορολόγησης στην έδρα του Κεντρικού για τις ΜΜΕ (Ηead Office Tax ("HOT") System for SMEs)

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕE) εξέδωσε πρόταση για τρεις οδηγίες:

  • Οδηγία του Συμβουλίου για τις Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (BEFIT)
  • Οδηγία του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός Συστήματος Φορολόγησης στην έδρα του Κεντρικού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόταση οδηγίας για τις Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη Φορολογία Εισοδήματος (BEFIT)

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στην αντικατάσταση της προηγούμενης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Κοινής Εταιρικής Φορολογικής Βάσης (“CCΤΒ”) και Κοινής Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης για τις Επιχειρήσεις (“CCCΤΒ”) και στη θέσπιση κοινών κανόνων για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των προτάσεων του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα του ΟΟΣΑ (BEPS 2.0 Pillar One and Two). Βασικές πτυχές της BEFIT είναι οι εξής:

  • Πεδίο εφαρμογής: Οι κανόνες θα εφαρμόζονται σε οντότητες με έδρα την ΕΕ που αποτελούν μέρος εγχώριου ή πολυεθνικού ομίλου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου πυλώνα του ΟΟΣΑ (δηλαδή όριο ενοποιημένων εσόδων ΕΥΡΩ 750 000 000). Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν και αυτές μέσα από την συμμετοχή τους στο εν λόγω πλαίσιο.
  • Υπολογισμός και ενοποίηση της φορολογικής βάσης: Οι προτεινόμενοι κανόνες απαιτούν τον υπολογισμό ενός «προκαταρκτικού φορολογικού αποτελέσματος» από κάθε μέλος ενός ομίλου με τη χρήση μιας «απλουστευμένης μεθόδου» (η οποία θα περιλαμβάνει λιγότερες αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις απ’ ό,τι οι πρότυποι κανόνες του GloBE). Τα προκαταρκτικά φορολογικά αποτελέσματα των μελών του ομίλου θα αθροίζονται στη συνέχεια για να σχηματίσουν την ενιαία φορολογική βάση BEFIT. Η άθροιση των προκαταρκτικών φορολογικών αποτελεσμάτων θα επιτρέψει στους ομίλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (i) να συμψηφίζουν διασυνοριακές ζημίες, (ii) να αποφεύγουν την παρακράτηση φόρων στην πηγή για ορισμένες συναλλαγές (π.χ. πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων εντός του ομίλου) και (iii) να απλουστεύσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες αναφορικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
  • Κατανομή κερδών: Οι νέοι κανόνες απαιτούν την κατανομή της φορολογικής βάσης BEFIT στα κράτη μέλη. Η κατανομή στα μέλη του ομίλου θα βασίζεται στο ποσοστό τους επί της συνολικής φορολογικής βάσης (που υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των φορολογητέων αποτελεσμάτων των τριών προηγούμενων φορολογικών ετών). Μετά την κατανομή αυτή, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν περαιτέρω αυξήσεις, φορολογικά κίνητρα ή φορολογικές εκπτώσεις στη φορολογική βάση που κατανεμήθηκε στην επιχείρηση σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον δεύτερο πυλώνα (Pillar Two) των BEPS 2.0. Τα προσαρμοσμένα κατανεμημένα κέρδη θα υπόκεινται στη συνέχεια στον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος εταιρειών του αντίστοιχου κράτους μέλους.
  • Διαχείριση: Με τη BEFIT θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία μιας στάσης ως κεντρική αρχή για τη διαχείριση του εν λόγω συστήματος. Η τελική μητρική οντότητα του ομίλου θα πρέπει να υποβάλει δήλωση με τις πληροφορίες για ολόκληρο τον όμιλο στην τοπική φορολογική της αρχή το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη λήξη του φορολογικού έτους. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο μέλος του ομίλου που υπόκειται στο καθεστώς BEFIT θα υποβάλει φορολογική δήλωση στην τοπική φορολογική του αρχή. Οι διαδικασίες σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, φορολογικών ελέγχων και προσφυγών θα καθορίζονται σε γενικές γραμμές από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο.

Η προηγούμενη εμπειρία από τις συζητήσεις σχετικά με τις προγενέστερες προτάσεις C(C)CTB έδειξε ότι δεν είναι εύκολο να φτάσουν όλα τα κράτη μέλη σε συμφωνία για ένα πλαίσιο κοινής εταιρικής βάσης φορολόγησης.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1 Ιανουαρίου 2028 και οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1 Ιουλίου 2028.

Πρόταση οδηγίας για την εναρμόνιση των κανόνων των Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τον καθορισμό της μεθόδου προσέγγισης των μεταφορών κερδών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις οντότητες με έδρα την ΕΕ, με βάση τις αρχές του ΟΟΣΑ. Εν συντομία, η ΕΕ προτείνει την ενσωμάτωση της αρχής των ίσων αποστάσεων του ΟΟΣΑ και των «Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ για τις Μεταφορές Κερδών για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις Φορολογικές Διοικήσεις» στο δίκαιο της ΕΕ, παράλληλα με τη σταδιακή ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης εντός ΕΕ για την πρακτική εφαρμογή των μεταφορών κερδών. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε όλες τις εταιρείες και τις μόνιμες εγκαταστάσεις με έδρα την ΕΕ.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1 Ιανουαρίου 2026.

Πρόταση οδηγίας για Σύστημα Φορολόγησης στην έδρα του Κεντρικού για τις ΜΜΕ

Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που δεν ανήκουν σε όμιλο, και έχουν μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να υπολογίζουν τη φορολογική τους υποχρέωση με βάση μόνο τους φορολογικούς κανόνες του κράτους μέλους της έδρας του Κεντρικού. Οι ΜΜΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβάλλουν μόνο μία φορολογική δήλωση στη φορολογική διοίκηση της έδρας του Κεντρικού και η δήλωση αυτή θα προωθείται στη συνέχεια και στα άλλα κράτη μέλη, όπου οι ΜΜΕ διατηρούν μόνιμες εγκαταστάσεις. Το κράτος μέλος του Κεντρικού θα εφαρμόζει τους συντελεστές φορολόγησης των κρατών μελών όπου βρίσκονται οι μόνιμες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια θα μεταφέρει σε αυτά τα κράτη μέλη τα αντίστοιχα ποσά των φόρων.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1 Ιανουαρίου 2026.