Η Περιβαλλοντική Διάσταση (E) του ESG: από το Οικολογικό Ρίσκο στην Επιχειρηματική Ευκαιρία

Άρθρο στο fortunegreece.com: του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο fortunegreece.com: του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Manager, KPMG στην Ελλάδα

Ο ρόλος της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητά τους

Κάθε 5η Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τον παγκόσμιο πληθυσμό σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και προκλήσεις. Παρόλα αυτά, οικονομία και περιβάλλον αποτελούν δύο αναπόφευκτα συνδεδεμένους τομείς που επηρεάζουν την ανθρώπινη κοινωνία και τον τρόπο ζωής. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη έχουν γίνει επιτακτικές ανάγκες στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική διάσταση (E) του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) έχει αποκτήσει αυξανόμενη σημασία για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τους επενδυτές.

Κυριότητα περιβαλλοντικών προκλήσεων: Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, η απώλεια βιοποικιλότητας και η εξάντληση των φυσικών πόρων, έχουν αποδειχθεί κρίσιμες για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον και την κοινωνία, και επιδιώκουν να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά μέτρα στη στρατηγική τους. Για παράδειγμα, η Apple στην ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής ευθύνης της για το 2021, αναφέρει την προσήλωσή της στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία της βιοποικιλότητας (Apple, 2021). Επίσης, η Coca-Cola στην έκθεση βιωσιμότητας της για το 2020, αναφέρει τις προσπάθειες της για τη μείωση των εκπομπών CO2, την ανακύκλωση των συσκευασιών και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων (Coca-Cola, 2020).

Οικονομική αξία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο καθήκον των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά αποτελεί επίσης πηγή οικονομικής αξίας. Οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής απόδοσης μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη ανταγωνιστικότητα, μείωση κινδύνων, επέκταση της αγοράς, και προσέλκυση επενδυτών με βιώσιμη και υπεύθυνη προσέγγιση. Για παράδειγμα, μια έκθεση της Goldman Sachs αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις που προωθούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορούν να απολαμβάνουν μια σειρά οικονομικών οφελών. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των λειτουργικών δαπανών και εξοικονόμηση πόρων, με εκτιμώμενα οφέλη ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από την εξοικονόμηση ενέργειας και 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μείωση των εκπομπών CO2 (Goldman Sachs, 2019).

Ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις: Η προσαρμογή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και η υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να ανοίξουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και η χρήση πράσινων τεχνολογιών, η αποκατάσταση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη διαφοροποίηση των προϊόντων και την επίτευξη αειφόρου ανταγωνιστικότητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία General Electric αναφέρει στην έκθεσή της ότι οι πράσινες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια αγορά που υπολογίζεται να ανέλθει σε 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η χρήση πράσινων τεχνολογιών παρέχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν βιώσιμες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα (General Electric, 2019).

Πρόκληση για τις εταιρείες: Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής (S) διάστασης στη στρατηγική της επιχείρησης απαιτεί αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Απαιτείται η ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών που θα στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, καθώς και η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και αναφοράς. Οι εταιρείες που θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτήν την πρόκληση θα έχουν πλεονέκτημα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και θα διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πολιτικών στη στρατηγική των επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας και της καινοτομίας. Η έρευνα δείχνει ότι οι εταιρείες που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές πρακτικές καταγράφουν ανακτήσιμα κέρδη μέσω μείωσης του κόστους ενέργειας και των αποβλήτων, καθώς και αύξησης της αποδοχής και της εμπιστοσύνης των πελατών (Harvard University, 2022). Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ έως και 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ενώ συμπληρώνει πως προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 35 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030 (World Bank, 2021).

Μέσα σε αυτό το μοτίβο στο οποίο όλοι συμφωνούμε πως το περιβάλλον είναι κορωνίδα όλων, έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια η έννοια του «πράσινου ξεπλύματος»: η παραπλανητική πρακτική μιας εταιρείας να δημιουργεί λανθασμένη εικόνα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας για να αποκομίσει οφέλη. Αυτό συμβαίνει όταν δεν ακολουθούνται πραγματικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, αντίθετα προβάλλονται υποκριτικά μέτρα για εμπορική ωφέλεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη 2022 CEO Outlook της KPMG to 17% των CEOs παγκοσμίως και το 22% των Ελλήνων CEOs αναφέρουν ότι αυξάνεται ο σκεπτικισμός των stakeholders σε σχέση με το «πράσινο ξέπλυμα» (από 8% για το εξωτερικό και 4% για την Ελλάδα στην αντίστοιχη έρευνα για τον Αύγουστο του 2021).

Η περιβαλλοντική διάσταση (E) του ESG αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τις επιχειρήσεις και τον οικονομικό τομέα γενικότερα. Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελούν μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά και ευκαιρία για αειφόρο ανάπτυξη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα δημιουργούν αξία για τους εαυτούς τους, την κοινωνία και το περιβάλλον, προωθώντας έναν πιο βιώσιμο και ισορροπημένο τρόπο ανάπτυξης.

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει περίπλοκες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η προσέγγιση του ESG, με έμφαση στο E (Περιβάλλον), αναδεικνύεται ως σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση των αναπτυξιακών και επενδυτικών προσδοκιών. Οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική τους και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός πιο αειφόρου και ισορροπημένου οικονομικού συστήματος για τις μελλοντικές γενεές. Και εδώ είμαι για να δούμε όλα αυτά να συμβαίνουν!