Φορολογικά Νέα: 21 Φεβρουαρίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

CESOP: Υποχρεωτική διαβίβαση και ανταλλαγή δεδομένων διασυνοριακών πληρωμών για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Στις 13 Ιανουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδηγό για την υποβολή δεδομένων CESOP (CESOP user guide). Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η ΑΑΔΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει δέσμη νομοθετικών μέτρων με την οποία θα ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών των κρατών μελών να αποστείλουν πληροφορίες για διασυνοριακές πληρωμές που εκκινούν από κράτη μέλη, όπως επίσης και για τον δικαιούχο αυτών των διασυνοριακών πληρωμών (beneficiary/payee). Στο πλαίσιο αυτό, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών) που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στην ΕΕ, θα πρέπει να παρακολουθούν τους δικαιούχους των διασυνοριακών πληρωμών και να αποστέλλουν στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών πληροφορίες για τους δικαιούχους που λαμβάνουν περισσότερες από είκοσι πέντε (25) διασυνοριακές πληρωμές ανά τρίμηνο.

Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρώνονται κεντρικά σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα πληροφοριών για τις Πληρωμές (Central Electronic System of Payments information “CESOP”), όπου θα αποθηκεύονται και θα διασταυρώνονται με άλλες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο CESOP θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, με σκοπό την υποστήριξή τους για τον εντοπισμό πιθανής απάτης στον ΦΠΑ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, από πωλητές/προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν την 1 Ιανουαρίου 2024 και η πρώτη αποστολή δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την αρμόδια εθνική αρχή (ΑΑΔΕ) θα γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 και θα αφορά το α' τρίμηνο του 2024.